Jump to content
Sign in to follow this  
Robert Bodzoń

"Per aspera ad astra" - konkurs astronomiczny

Recommended Posts

REGULAMIN KONKURSU ASTRONOMICZNEGO „PER ASPERA AD ASTRA"

 

 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Per aspera ad astra".

 

2. Konkurs jest elementem obchodów "Międzynarodowego Roku Astronomii 2009".

 

3. Konkurs - trwa od 17 stycznia 2009 r. do 5 grudnia 2009 r. (do 12 grudnia 2009 r.)*

 

 

§ 2 - UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy zarejestrowany użytkownik forum (Astro4u; AstroForum; Astromaniak).

 

2. Każdy uczestnik może przesyłać odpowiedzi tylko z jednego konta (1 uczestnik - 1 nick). W szczególnych przypadkach (np. chwilowy problem z wejściem na forum) uczestnik może przesłać zadania z innego konta (np. z drugiego forum), ale należy wówczas poinformować o tym organizatora.

 

3. W konkursie nie może brać udziału organizator, a także członkowie jego rodziny.

 

 

§ 3 - ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs składa się z 20 kolejek. Każda kolejka składa się z 20 zadań.

Razem stanowi to 400 zadań dla upamiętnienia 400-lecia zastosowania przez Galileusza teleskopu do obserwacji astronomicznych.

 

2. Każda kolejka składa się z 20 zadań o następującej tematyce:

 

a) historia astronomii - 5 zadań

B) budowa wszechświata - 5 zadań

c) zjawiska astronomiczne - 5 zadań

d) misje kosmiczne - eksploracja Układu Słonecznego - 5 zadań

 

3. Za poprawne rozwiązanie zadań przyznawane są punkty. Za jedno zadanie można otrzymać od 1 do 6 punktów. Liczba punktów zależna jest od stopnia trudności oraz złożoności zadania. Suma z 20 zadań daje zawsze 60 pkt. Dodatkowe punkty przyznawane są za szybkie przesłanie odpowiedzi.

 

W każdej z 20 kolejek można zdobyć maksymalnie 66 pkt.

66 lat to okres jaki upłynął od wydania dzieła Kopernika "O obrotach sfer niebieskich" do momentu zastosowania przez Galileusza teleskopu do obserwacji astronomicznych (1543-1609).

 

PUNKTACJA:

 

- punkty przyznawane za poprawne rozwiązanie zadań - maksymalnie 60 pkt. za 1 kolejkę

- punkty przyznawane za czas przesłania zadań - maksymalnie 6 pkt. za 1 kolejkę

 

6 pkt. - zadania przesłane do 30 minut od ich zamieszczenia

5 pkt. - zadania przesłane do 1 godziny od ich zamieszczenia

4 pkt. - zadania przesłane do 2 godzin od ich zamieszczenia

3 pkt. - zadania przesłane do 3 godzin od ich zamieszczenia

2 pkt. - zadania przesłane do 6 godzin od ich zamieszczenia

1 pkt. - zadania przesłane do 24 godzin od ich zamieszczenia

 

4. Zadania przedstawiane są zgodnie z przedstawionym niżej terminarzem, w soboty o godzinie 19:00. Rozwiązania zadań należy przesłać jako Prywatną Wiadomość do organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać ich na forum! Zadania można przesyłać w ciągu 7 dni od ich zamieszczenia.

 

TERMINARZ:

 

01 kolejka - 17.01.2009 - godz. 19:00

02 kolejka - 31.01.2009 - godz. 19:00

03 kolejka - 14.02.2009 - godz. 19:00

04 kolejka - 07.03.2009 - godz. 19:00

05 kolejka - 21.03.2009 - godz. 19:00

06 kolejka - 04.04.2009 - godz. 19:00

07 kolejka - 18.04.2009 - godz. 19:00

08 kolejka - 09.05.2009 - godz. 19:00

09 kolejka - 30.05.2009 - godz. 19:00

10 kolejka - 13.06.2009 - godz. 19:00

11 kolejka - 04.07.2009 - godz. 19:00

12 kolejka - 18.07.2009 - godz. 19:00

13 kolejka - 01.08.2009 - godz. 19:00

14 kolejka - 29.08.2009 - godz. 19:00

15 kolejka - 12.09.2009 - godz. 19:00

16 kolejka - 03.10.2009 - godz. 19:00

17 kolejka - 24.10.2009 - godz. 19:00

18 kolejka - 07.11.2009 - godz. 19:00

19 kolejka - 21.11.2009 - godz. 19:00

20 kolejka - 05.12.2009 - godz. 19:00

 

* 12.12.2009 - termin rezerwowy

 

Terminarz jest orientacyjny i w szczególnych przypadkach terminy poszczególnych kolejek mogą ulec przesunięciu. Z tym, że kolejka może zostać przesunięta tylko na późniejszy termin.

 

5. Prawidłowe rozwiązania zadań przedstawiane są przez organizatora po 7 dniach od ich zamieszczenia na forum. Jeżeli pojawią się zastrzeżenia do przedstawionych rozwiązań danej kolejki, należy je przesłać do organizatora konkursu w ciągu 24 godzin od zamieszczenia rozwiązań.

 

6. Klasyfikacja danej kolejki oraz klasyfikacja ogólna przedstawiana jest w okresie od 2 do 5 dni od zamieszczenia rozwiązań. Ewentualne reklamacje dotyczące punktacji należy zgłaszać do organizatora konkursu w ciągu 48 godzin od zamieszczenia klasyfikacji.

 

7. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach organizator konkursu może anulować zadanie oraz przyznane za nie punkty. Musi to nastąpić przed rozpoczęciem następnej kolejki.

 

 

§ 4 - ZWYCIĘZCA I NAGRODY

 

1. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który zgromadzi najwięcej punktów. Ogólna punktacja obejmuje sumę 19 najlepszych wyników danego uczestnika. Wynik najsłabszy jest pomijany. Brak udziału w danej kolejce oznacza 0 punktów za daną kolejkę.

 

2. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku końcowego przez większą liczbę uczestników, zwycięzcą konkursu zostaje najmłodszy uczestnik .

 

3. Ogłoszenie wstępnych wyników konkursu nastąpi około 2-5 dni po zamieszczeniu rozwiązań ostatniej kolejki. Ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi w trzeciej dekadzie grudnia 2009 r.

 

4. Nagrody rzeczowe otrzymają uczestnicy, którzy zgromadzą największą liczbę punktów - laureaci.

 

5. Lista nagród zostanie ogłoszona najpóźniej cztery miesiące przed zakończeniem konkursu, czyli do 5.08.2009 r. Lista nagród zostanie utworzona na podstawie imiennych deklaracji sponsorów przesłanych do organizatora. Za przekazanie nagród laureatom konkursu odpowiedzialni są sponsorzy. Organizator nie bierze odpowiedzialności w przypadku wycofania nagrody przez sponsora.

 

6. Liczba laureatów konkursu zostanie ustalona bezpośrednio po ustaleniu liczby nagród (listy nagród).

 

7. Nagrody będą wybierane przez laureatów konkursu z "listy nagród". Kolejność wyboru będzie zgodna z kolejnością w ogólnej klasyfikacji konkursu. Pierwszy wyboru dokona zwycięzca konkursu.

 

6. Sposób przekazania nagrody laureatom zostanie z nimi uzgodniony po uprawomocnieniu się wyników konkursu.

 

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

 

§ 5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator może w każdej chwili podjąć decyzję o przerwaniu konkursu bez podania przyczyny. Decyzja o przerwaniu konkursu nie daje uczestnikom prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec organizatora konkursu.

 

2. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika, który łamie regulamin konkursu.

 

3. Reklamacje, co do końcowego wyniku konkursu mogą być zgłaszane organizatorowi w terminie 2 dni od opublikowania wstępnych wyników konkursu.

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 5 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 

5. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

 

§ 6 - DODATKOWY

 

Mogę jedynie prosić wszystkich uczestników konkursu o przestrzeganie zasad "fair play". Internet stwarza możliwości rozwiązywania zadań "na skróty". Ale po pierwsze w takim przypadku zadowolenie z wygranej nie jest pełne, a po drugie, jeżeli zauważę tego typu próby będę im przeciwdziałał. Ta rywalizacja ma być przyjemnością dla Was - jako uczestników i dla mnie - jako organizatora :)

 

Robert Bodzoń

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

"PER ASPERA AD ASTRA" - 1 KOLEJKA - 17.01.2009 godz. 19:00

 

UWAGA! Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie na skrzynkę PW/PM (prywatnych wiadomości) organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać w wątku konkursowym!

 

 

1. Zadanie dotyczy największego dzieła Mikołaja Kopernika, opisującego teorię heliocentryczną.

 

1a. Podaj polski tytuł tego dzieła. [1 pkt.]

1b. Podaj łaciński tytuł tego dzieła. [2 pkt.]

1c. Czy dzieło Mikołaja Kopernika trafiło na "Indeks ksiąg zakazanych"? [2 pkt.]

 

2. Kto jest twórcą trzech fundamentalnych praw astronomicznych, opisujących ruchy planet wokół Słońca? Podaj jego imię, nazwisko, oraz narodowość.[2 pkt.]

 

3. Zadanie dotyczy "galileuszowych satelitów" Jowisza.

 

3a. W którym roku Galileusz odkrył cztery najjaśniejsze satelity Jowisza? [1 pkt.]

3b. Który z satelitów odkrył jako ostatni? [2 pkt.]

3c. Jaką jasność miał ten satelita podczas odkrycia? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [2 pkt.]

 

4. Kto jest twórcą następujących dzieł astronomicznych: "Selenographii" (1647), "Cometographii" (1668), "Machinae Coelistis" (1679)? Podaj jego imię i nazwisko, oraz nazwę miasta, w którym urodził się i prowadził obserwacje. [2 pkt.]

 

5. 1 stycznia 1801 roku włoski astronom Giuseppe Piazzi poszukując kolejną planetę, odkrył nieznane wcześniej ciało niebieskie. Podaj jego (obecną) nazwę. [1 pkt.]

 

6. Wymień nazwy księżyców, które są większe od najmniejszej planety Układu Słonecznego - Merkurego. [2 pkt.]

 

7. Co oznacza się za pomocą skrótu DC w przypadku obserwacji komet? [2 pkt.]

 

8. Podaj nazwę gwiazdy zmiennej (jej oznaczenie), której dotyczą poniższe wiadomości: [3 pkt.]

 

- znajduje się 11° od Deneba;

- w czasie wybuchu osiąga jasność ok. 8 mag.;

- wybuchy występują średnio co około 50 dni;

- pomiędzy wybuchami można ją dostrzec przez teleskopy o średnicy ok. 10-15 cm

 

9. Do nazw obiektów "głębokiego kosmosu" dopisz odpowiednie oznaczenia z Katalogu Messiera (np. Plejady - M45) [4 pkt.]

 

- Krab -

- Dzika Kaczka -

- Hantle -

- Wir -

- Pierścień -

- Czarnooka -

- Sowa -

- Sombrero -

 

10. Zadanie dotyczy najjaśniejszego kwazara widocznego na naszym niebie.

 

10a. Podaj nazwę kwazara (jego oznaczenie). [2 pkt.]

10b. W którym gwiazdozbiorze znajduje się ten kwazar? [1 pkt.]

10c. Jaką ma jasność? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [1 pkt.]

 

11. 24 października 2007 roku doszło do gwałtownego wybuchu komety, w wyniku którego stała się ona obiektem dobrze widocznym gołym okiem (wcześniej była widoczna przez większe teleskopy).

 

11a. Jak nazywa się ta kometa? [1 pkt.]

11b. W którym gwiazdozbiorze znajdowała się w momencie wybuchu? [1 pkt.]

11c. Jaką maksymalną jasność osiągnęła? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [1 pkt.]

 

12. 20 listopada 2008 roku nad jednym z państw zaobserwowano przelot bardzo jasnego bolidu.

 

12a. Podaj nazwę tego państwa. [1 pkt.]

12b. Czy odnaleziono meteoryty związane z tym przelotem? [2 pkt.]

 

13. Jaką minimalną fazę osiągnie Mars w 2009 roku? (dopuszczalna pomyłka o 1%) [3 pkt.]

 

14. Jak nazywa się najjaśniejsza gwiazda zakrywana w 2009 roku przez Księżyc? Dodam, że jest to "gwiazda królewska". [2 pkt.]

 

15. Zadanie dotyczy zaćmień Słońca widocznych w przyszłości z obszaru Polski.

 

15a. Podaj datę (dzienną) najbliższego obrączkowego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski. [2 pkt.]

15b. Podaj datę (dzienną) najbliższego całkowitego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski. [2 pkt.]

 

16. Zadanie dotyczy odkrycia wulkanizmu na jednym z satelitów Jowisza.

 

16a. Która sonda kosmiczna odkryła czynne wulkany na jednym z satelitów Jowisza. [2 pkt.]

16b. Jaką nazwę nosi ten satelita Jowisza? [1 pkt.]

 

17. Zadanie dotyczy pierwszego amerykańskiego wahadłowca, który odbył lot w przestrzeni kosmicznej.

 

17a. Podaj nazwę wahadłowca. [1 pkt.]

17b. Podaj datę (dzienną) pierwszego startu. [2 pkt.]

17c. Czy do katastrofy wahadłowca (w czasie jego ostatniego lotu) doszło podczas startu, czy lądowania? [1 pkt.]

 

18. Jak nazywał się pierwszy ruchomy pojazd poruszający się po powierzchni Marsa, sterowany z Ziemi? [3 pkt.]

 

19. 14 stycznia 2005 roku próbnik Huygens wylądował na jednym z księżyców Układu Słonecznego.

 

19a. Podaj nazwę tego księżyca. [1 pkt.]

19b. Podaj nazwę sondy kosmicznej, która przetransportowała próbnik z Ziemi. [2 pkt.]

 

20. Zadaniem sondy kosmicznej Deep Impact było zbadanie składu jądra pewnej komety. W tym celu impactor wystrzelony z sondy uderzył w kometę. Jak nazywa się kometa, o której mowa? [2 pkt.]

 

 

UWAGA! Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie na skrzynkę PW/PM (prywatnych wiadomości) organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać w wątku konkursowym!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nigdy nie twierdziłem, że będzie łatwo ;) Zdaję sobie sprawę, że zadania pierwszej kolejki są czasochłonne, ale z premedytacją wstawiłem dużo pytań, aby zróżnicować punktację. W drugiej kolejce pytań będzie mniej, ale niekoniecznie będą łatwiejsze :rolleyes:

 

Przypominam - na rozwiązania czekam tydzień :)

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

"PER ASPERA AD ASTRA" - 1 KOLEJKA - ODPOWIEDZI

 

 

1. Zadanie dotyczy największego dzieła Mikołaja Kopernika, opisującego teorię heliocentryczną.

 

1a. Podaj polski tytuł tego dzieła. [1 pkt.]

1b. Podaj łaciński tytuł tego dzieła. [2 pkt.]

1c. Czy dzieło Mikołaja Kopernika trafiło na "Indeks ksiąg zakazanych"? [2 pkt.]

 

1a. "O obrotach (sfer niebieskich)"

1b. "De revolutionibus (orbium coelestium)"

1c. tak

 

2. Kto jest twórcą trzech fundamentalnych praw astronomicznych, opisujących ruchy planet wokół Słońca? Podaj jego imię, nazwisko, oraz narodowość.[2 pkt.]

 

Jan Kepler (Johannes Kepler); Niemiec

 

3. Zadanie dotyczy "galileuszowych satelitów" Jowisza.

 

3a. W którym roku Galileusz odkrył cztery najjaśniejsze satelity Jowisza? [1 pkt.]

3b. Który z satelitów odkrył jako ostatni? [2 pkt.]

3c. Jaką jasność miał ten satelita podczas odkrycia? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [2 pkt.]

 

3a. 1610 r.

3b. Ganimedesa

3c. ok. 4,65 mag. (dopuszczalny zakres 4,15 - 5,15 mag.)

 

4. Kto jest twórcą następujących dzieł astronomicznych: "Selenographii" (1647), "Cometographii" (1668), "Machinae Coelistis" (1679)? Podaj jego imię i nazwisko, oraz nazwę miasta, w którym urodził się i prowadził obserwacje. [2 pkt.]

 

Jan Heweliusz; Gdańsk

 

5. 1 stycznia 1801 roku włoski astronom Giuseppe Piazzi poszukując kolejną planetę, odkrył nieznane wcześniej ciało niebieskie. Podaj jego (obecną) nazwę. [1 pkt.]

 

Ceres

 

6. Wymień nazwy księżyców, które są większe od najmniejszej planety Układu Słonecznego - Merkurego. [2 pkt.]

 

Ganimedes, Tytan

 

7. Co oznacza się za pomocą skrótu DC w przypadku obserwacji komet? [2 pkt.]

 

DC (ang. degree of condensation) - stopień kondensacji otoczki komety

 

8. Podaj nazwę gwiazdy zmiennej (jej oznaczenie), której dotyczą poniższe wiadomości: [3 pkt.]

 

- znajduje się 11° od Deneba;

- w czasie wybuchu osiąga jasność ok. 8 mag.;

- wybuchy występują średnio co około 50 dni;

- pomiędzy wybuchami można ją dostrzec przez teleskopy o średnicy ok. 10-15 cm

 

SS Cygni

 

9. Do nazw obiektów "głębokiego kosmosu" dopisz odpowiednie oznaczenia z Katalogu Messiera (np. Plejady - M45) [4 pkt.]

 

- Krab - M1

- Dzika Kaczka - M11

- Hantle - M27

- Wir - M51

- Pierścień - M57

- Czarnooka - M64

- Sowa - M97

- Sombrero - M104

 

10. Zadanie dotyczy najjaśniejszego kwazara widocznego na naszym niebie.

 

10a. Podaj nazwę kwazara (jego oznaczenie). [2 pkt.]

10b. W którym gwiazdozbiorze znajduje się ten kwazar? [1 pkt.]

10c. Jaką ma jasność? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [1 pkt.]

 

10a. 3C 273

10b. Panna

10c. ok. 12,8 mag. (jednak ze względu na zmiany jasności kwazara za poprawne przyjmuję odpowiedzi w zakresie 11,7-13,3 mag.)

 

11. 24 października 2007 roku doszło do gwałtownego wybuchu komety, w wyniku którego stała się ona obiektem dobrze widocznym gołym okiem (wcześniej była widoczna przez większe teleskopy).

 

11a. Jak nazywa się ta kometa? [1 pkt.]

11b. W którym gwiazdozbiorze znajdowała się w momencie wybuchu? [1 pkt.]

11c. Jaką maksymalną jasność osiągnęła? (dopuszczalna pomyłka o 0,5 mag.) [1 pkt.]

 

11a. 17P/ Holmes

11b. Perseusza

11c. ok. 2,3 mag. (dopuszczalny zakres 1,8 - 2,8 mag.)

 

12. 20 listopada 2008 roku nad jednym z państw zaobserwowano przelot bardzo jasnego bolidu.

 

12a. Podaj nazwę tego państwa. [1 pkt.]

12b. Czy odnaleziono meteoryty związane z tym przelotem? [2 pkt.]

 

12a. Kanada

12b. tak

 

13. Jaką minimalną fazę osiągnie Mars w 2009 roku? (dopuszczalna pomyłka o 1%) [3 pkt.]

 

88,38% (dopuszczalny zakres 87,38 - 89,38 %)

 

14. Jak nazywa się najjaśniejsza gwiazda zakrywana w 2009 roku przez Księżyc? Dodam, że jest to "gwiazda królewska". [2 pkt.]

 

Antares

 

15. Zadanie dotyczy zaćmień Słońca widocznych w przyszłości z obszaru Polski.

 

15a. Podaj datę (dzienną) najbliższego obrączkowego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski. [2 pkt.]

15b. Podaj datę (dzienną) najbliższego całkowitego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski. [2 pkt.]

 

15a. zaćmienie obrączkowe - 13.07.2075 r.

15b. zaćmienie całkowite - 07.10.2135 r.

 

16. Zadanie dotyczy odkrycia wulkanizmu na jednym z satelitów Jowisza.

 

16a. Która sonda kosmiczna odkryła czynne wulkany na jednym z satelitów Jowisza. [2 pkt.]

16b. Jaką nazwę nosi ten satelita Jowisza? [1 pkt.]

 

16a. Voyager 1 (niestety, dwie lub trzy osoby nie podały numeru)

16b. Io

 

17. Zadanie dotyczy pierwszego amerykańskiego wahadłowca, który odbył lot w przestrzeni kosmicznej.

 

17a. Podaj nazwę wahadłowca. [1 pkt.]

17b. Podaj datę (dzienną) pierwszego startu. [2 pkt.]

17c. Czy do katastrofy wahadłowca (w czasie ostatniego lotu) doszło podczas startu, czy lądowania? [1 pkt.]

 

17a. Columbia

17b. 12.04.1981 r.

17c. podczas lądowania

 

18. Jak nazywał się pierwszy ruchomy pojazd poruszający się po powierzchni Marsa, sterowany z Ziemi? [3 pkt.]

 

Sojourner (pytanie dotyczyło pojazdu)

 

19. 14 stycznia 2005 roku próbnik Huygens wylądował na jednym z księżyców Układu Słonecznego.

 

19a. Podaj nazwę tego księżyca. [1 pkt.]

19b. Podaj nazwę sondy kosmicznej, która przetransportowała próbnik z Ziemi. [2 pkt.]

 

19a. Tytan

19b. Cassini

 

20. Zadaniem sondy kosmicznej Deep Impact było zbadanie składu jądra pewnej komety. W tym celu impactor wystrzelony z sondy uderzył w kometę. Jak nazywa się kometa, o której mowa? [2 pkt.]

 

9P/Tempel 1

 

 

Za kilka chwil podam jaki był procent poprawnych odpowiedzi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Odsetek poprawnych odpowiedzi.

 

1b. 98%

1c. 96%

2. 98%

3a. 96%

3b. 83%

3c. 70%

4. 98%

5. 100%

 

6. 93%

7. 85%

8. 47%

9. 98%

10a. 94%

10b. 98%

10c. 96%

 

11a. 96%

11b. 96%

11c. 91%

12a. 98%

12b. 68%

13. 49%

14. 51%

15a. 94%

15b. 92%

 

16a. 77%

16b. 100%

17a. 92%

17b. 91%

17c. 89%

18. 53%

19a. 100%

19b. 98%

20. 96%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeżeli nie będzie uwag, to jutro przedstawię klasyfikację. Dodam, że w pierwszej kolejce uczestniczyło 53 miłośników astronomii :)

 

Miło mi poinformować, że pierwsze dwie osoby zdecydowały się na przekazanie "cegiełek" na ufundowanie nagród. Bardzo dziękuję. Jednocześnie przypominam, że w miarę możliwości proszę o deklarację konkretnych nagród. Oczywiście wszystko na PW.

 

Pozostaje mi podziękować uczestnikom konkursu za włożony trud. Za tydzień druga kolejka. Obiecuję, że będzie mniej pytań. Nie obiecuję, że będą łatwiejsze ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

PUNKTY ZA ZADANIA 1-5 - HISTORIA ASTRONOMII

 

Adrian D - 15

Alex - 15

ania k - 15

ansman - 15

Astrokrzychu - 15

Bemko - 15

Bistii - 15

Chorblenda - 15

Dziku 256 - 15

Ignisdei - 15

Iluvatar - 15

jacek2 - 15

Jacek Kempanowski - 15

jestembez - 15

kanarkusmaximus - 15

Karol Wójcicki - 15

kingula - 15

kuba mar - 15

lukasx - 15

Lukasz83 - 15

Luke 7 - 15

majer - 15

Mateusz Borkowicz - 15

mariuszz - 15

Master - 15

michals - 15

Pafcio - 15

Piotrek Guzik - 15

procjon - 15

Przemysław 93 - 15

Radek :) - 15

Robert Dąbek - 15

slawekk95 - 15

skynet - 15

Tadeopulos - 15

wulkan - 15

 

Hermes - 13

Kasia :) - 13

Kuba J. - 13

Newton - 13

Stacho - 13

 

aniaw - 11

dampu - 11

eReSix - 11

geograf40 - 11

Kamil D - 11

Krzysztof_K - 11

lila - 11

mattman12 - 11

Michał - 11

 

BanEr - 10

bar - 10

 

Hass-Pol - 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

PUNKTY ZA ZADANIA 6-10 - BUDOWA WSZECHŚWIATA

 

Alex - 15

ansman - 15

Chorblenda - 15

dampu - 15

Dziku 256 - 15

Ignisdei - 15

Iluvatar - 15

kanarkusmaximus - 15

Krzysztof_K - 15

Lukasz83 - 15

mariuszz - 15

Master - 15

michals - 15

Newton - 15

Pafcio - 15

Piotrek Guzik - 15

procjon - 15

 

eReSix - 14,5

kuba mar - 14,5

 

Michał - 14

Robert Dąbek - 14

Stacho - 14

 

bar - 13

 

wulkan - 12,5

 

Adrian D - 12

ania k - 12

Astrokrzychu - 12

Bemko - 12

Bistii - 12

Hermes - 12

jacek2 - 12

Jacek Kempanowski - 12

jestembez - 12

Kasia :) - 12

lukasx - 12

majer - 12

Mateusz Borkowicz - 12

Przemysław 93 - 12

skynet - 12

 

geograf40 - 11,5

Karol Wójcicki - 11,5

lila - 11,5

Radek :) - 11,5

Tadeopulos - 11,5

 

BanEr - 10,5

 

Kamil D - 10

kingula - 10

Kuba J. - 10

mattman12 - 10

slawekk95 - 10

 

Hass-Pol - 8,5

 

Luke 7 - 8

 

aniaw - 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

PUNKTY ZA ZADANIA 11-15 - ZJAWISKA ASTRONOMICZNE

 

Alex - 15

ansman - 15

Astrokrzychu - 15

bar - 15

kuba mar - 15

Lukasz83 - 15

Pafcio - 15

Piotrek Guzik - 15

procjon - 15

Stacho - 15

 

Bistii - 13

Dziku 256 - 13

Iluvatar - 13

kingula - 13

mariuszz - 13

Michał - 13

Newton - 13

Robert Dąbek - 13

skynet - 13

 

ania k - 12

Jacek Kempanowski - 12

jestembez - 12

Karol Wójcicki - 12

Krzysztof_K - 12

Luke 7 - 12

Master - 12

Mateusz Borkowicz - 12

michals - 12

Radek :) - 12

wulkan - 12

 

Adrian D - 11

eReSix - 11

Hermes - 11

Ignisdei - 11

majer - 11

 

Chorblenda - 10

dampu - 10

jacek2 - 10

kanarkusmaximus - 10

Przemysław 93 - 10

Tadeopulos - 10

 

BanEr - 8

Bemko - 8

geograf40 - 8

Kamil D - 8

Kuba J. - 8

lukasx - 8

mattman12 - 8

slawekk95 - 8

 

aniaw - 7

Kasia :) - 7

lila - 7

 

Hass-Pol - 5

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

PUNKTY ZA ZADANIA 16-20 - MISJE KOSMICZNE

 

Alex - 15

ania k - 15

ansman - 15

Bemko - 15

dampu - 15

Hass-Pol - 15

jacek2 - 15

kanarkusmaximus - 15

kingula - 15

kuba mar - 15

Lukasz83 - 15

majer - 15

Mateusz Borkowicz - 15

Master - 15

Michał - 15

michals - 15

Newton - 15

Pafcio - 15

Robert Dąbek - 15

wulkan - 15

Stacho - 15

 

Adrian D - 13

Astrokrzychu - 13

skynet - 13

Tadeopulos - 13

Hermes - 13

Kasia :) - 13

Krzysztof_K - 13

lila - 13

 

aniaw - 12

Chorblenda - 12

eReSix - 12

Iluvatar - 12

Jacek Kempanowski - 12

Kamil D - 12

Karol Wójcicki - 12

Kuba J. - 12

mariuszz - 12

Piotrek Guzik - 12

procjon - 12

 

lukasx - 11

 

bar - 10

Bistii - 10

Dziku 256 - 10

geograf40 - 10

jestembez - 10

Luke 7 - 10

Radek :) - 10

slawekk95 - 10

 

BanEr - 8

Ignisdei - 8

mattman12 - 8

 

Przemysław 93 - 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ponieważ widzę pewne oczekiwanie na całą klasyfikację, więc przedstawiam ją nieco wcześniej niż zakładałem. Oto wyniki:

 

 

PER ASPERA AD ASTRA - KLASYFIKACJA PO 1 KOLEJCE

 

1. kuba mar - 15+14,5+15+15+5 = 64,5

 

2. Alex - 15+15+15+15+3 = 63

 

3. ansman - 15+15+15+15+1 = 61

3. Lukasz83 - 15+15+15+15+1 = 61

3. Master - 15+15+12+15+4 = 61

3. michals - 15+15+12+15+4 = 61

3. procjon - 15+15+15+12+4 = 61

 

8. Iluvatar - 15+15+13+12+5 = 60

8. Pafcio - 15+15+15+15+0 = 60

 

10.kanarkusmaximus - 15+15+10+15+4= 59

10.Piotrek Guzik - 15+15+15+12+2 = 59

 

12.majer - 15+12+11+15+5 = 58

12.Robert Dąbek - 15+14+13+15+1 = 58

 

14.ania k - 15+12+12+15+3 = 57

14.Astrokrzychu - 15+12+15+13+2 = 57

14.mariuszz - 15+15+13+12+2 = 57

14.Mateusz Borkowicz - 15+12+12+15+3 = 57

14.Newton - 13+15+13+15+1 = 57

14.Stacho - 13+14+15+15+0 = 57

 

20.Adrian D - 15+12+11+13+5 = 56

20.Bemko - 15+12+8+15+6 = 56

 

22.Bistii - 15+12+13+10+5 = 55

22.Dziku 256 - 15+15+13+10+2 = 55

22.skynet - 15+12+13+13+2 = 55

 

25.wulkan - 15+12,5+12+15+0 = 54,5

 

26.Chorblenda - 15+15+10+12+2 = 54

26.jacek2 - 15+12+10+15+2 = 54

26.kingula - 15+10+13+15+1 = 54

26.Krzysztof_K - 11+15+12+13+3 = 54

26.Michał - 11+14+13+15+1 = 54

 

31.eReSix - 11+14,5+11+12+5 = 53,5

 

32.bar - 10+13+15+10+5 = 53

32.dampu - 11+15+10+15+2 = 53

32.Hermes - 13+12+11+13+4 = 53

 

 

35.Karol Wójcicki - 15+11,5+12+12+2 = 52,5

35.Tadeopulos - 15+11,5+10+13+3 = 52,5

 

37.jestembez - 15+12+12+10+3 = 52

 

38.Radek :) - 15+11,5+12+10+3 = 51,5

 

39.Ignisdei - 15+15+11+8+2 = 51

39.Jacek Kempanowski - 15+12+12+12+0 = 51

 

41.Luke 7 - 15+8+12+10+5 = 50

 

42.lukasx - 15+12+8+11+1 = 47

 

43.Kasia :) - 13+12+7+13+1 = 46

 

44.slawekk95 - 15+10+8+10+2 = 45

 

45.Kuba J. - 13+10+8+12+1 = 44

45.Przemysław 93 - 15+12+10+6+1 = 44

 

47.geograf40 - 11+11,5+8+10+3 = 43,5

47.lila - 11+11,5+7+13+1 = 43,5

 

49.Kamil D - 11+10+8+12+2 = 43

 

50.mattman12 - 11+10+8+8+4 = 41

 

51.BanEr - 10+10,5+8+8+2 = 38,5

 

52.aniaw - 11+7+7+12+0 = 37

 

53.Hass-Pol - 7+8,5+5+15+1 = 36,5

 

 

Edit: Korekta wyników "dampu" i "skynet".

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

PER ASPERA AD ASTRA - 2 KOLEJKA - 31.01.2009

 

 

UWAGA! Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie na skrzynkę PW/PM (prywatnych wiadomości) organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać w wątku konkursowym!

 

 

 

1a. Kto jest autorem "Almagestu"? [2 pkt.]

1b. Jakie główne, ale błędne założenie było podstawą powstania tego dzieła, opisującego matematyczną teorię ruchu planet na sferze niebieskiej? [1 pkt.]

 

 

2. Kto odkrył największą przerwę w pierścieniach Saturna? Podaj imię i nazwisko. [2 pkt.]

 

 

3. Była siostrą odkrywcy jednej z planet Układu Słonecznego. Sama między innymi odkryła 8 komet. Za swoje zasługi została uhonorowana przez Royal Astronomical Society złotym medalem. Podaj imię i nazwisko tej kobiety. [3 pkt.]

 

 

4a. W 1572 roku znany duński astronom odkrył gwiazdę supernową, która widoczna była gołym okiem przez około 16 miesięcy. Podaj imię i nazwisko tego astronoma. [2 pkt.]

4b. W którym gwiazdozbiorze wybuchła ta znana supernowa? [2 pkt.]

 

 

5. Kto opatrzył "De revolutionibus" Kopernika anonimową przedmową, uprzedzającą czytelników, iż przedstawione w nim idee należy traktować jako matematyczne hipotezy ułatwiające astronomiczne obliczenia, a nie opis rzeczywistego kosmicznego stanu rzeczy? Podaj imię i nazwisko. [3 pkt.]

 

 

6. Które z wymienionych niżej gwiazd są jaśniejsze od Procjona? (pod względem obserwowanego z Ziemi blasku) [2 pkt.]

 

Altair / Arktur / Regulus / Wega

 

 

7. Uszereguj wymienione niżej kratery według ich wielkości (średnicy) - od największego do najmniejszego. [3 pkt.]

 

Archimedes / Grimaldi / Kepler / Kopernik

 

 

8a. Jak nazywa się gwiazda o największym znanym ruchu własnym? [2 pkt.]

8b. Ile sekund kątowych wynosi jej ruch własny w ciągu roku? (dopuszczalna pomyłka - 1") [2 pkt.]

 

 

9. Do oznaczenia każdej galaktyki (wg "Katalogu Messiera") dopisz odpowiedni typ galaktyki (spiralna lub eliptyczna) oraz gwiazdozbiór, w którym się znajduje. [4 pkt.]

Na przykład: M31 - spiralna - Andromeda

 

M33 -

M66 -

M81 -

M87 -

 

 

10. Czego dotyczy "Paradoks Olbersa"? (proszę podać jego treść, bez wyjaśnienia) [2 pkt.]

 

 

11. W którym gwiazdozbiorze widoczna jest obecnie kometa C/2007 N3 (Lulin)? [1 pkt.]

 

 

12. Przeważnie najjaśniejszą planetoidą na niebie jest Westa. Czy w 2009 roku osiągnie większą jasność niż w roku 2008? [2 pkt.]

 

 

13a. Podaj datę (dzienną) najbliższego, widocznego z obszaru Polski przejścia Wenus na tle tarczy Słońca. [3 pkt.]

13b. Czy z obszaru Polski będzie widoczne całe przejście? [2 pkt.]

 

 

14. Oblicz Liczbę Wolfa dla podanych niżej danych. [2 pkt.]

 

- liczba grup = 8

- liczba plam w grupach = 64

 

(pomijamy współczynnik k)

 

 

15a. Dlaczego 24 sierpnia 2009 roku o godzinie 23:31UT w pobliżu Jowisza będą widoczne tylko trzy galileuszowe księżyce, a nie cztery? [3 pkt.]

15b. Który księżyc nie będzie widoczny? [2 pkt.]

 

 

16. Podaj nazwę sondy kosmicznej, która jako pierwsza zbliżyła się do Merkurego i przeprowadziła jego badania. [3 pkt.]

 

 

17a. Co oznacza skrót HST? Podaj angielską nazwę. [2 pkt.]

17b. W którym roku HST został wyniesiony na orbitę? [2 pkt.]

 

 

18. Kto wypowiedział te słowa - "To jest mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości". Podaj jego imię i nazwisko. [2 pkt.]

 

 

19. Podaj nazwę sondy kosmicznej, która jako pierwsza wykonała bezpośrednie zdjęcia jądra kometarnego. [4 pkt.]

 

 

20. Jak nazywała się sonda kosmiczna, która po wcześniej przeprowadzonych badaniach, w 2003 roku spłonęła w atmosferze Jowisza? [2 pkt.]

 

 

 

UWAGA! Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie na skrzynkę PW/PM (prywatnych wiadomości) organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać w wątku konkursowym!

Share this post


Link to post
Share on other sites

PER ASPERA AD ASTRA - 2 KOLEJKA - ODPOWIEDZI

 

 

 

1a. Kto jest autorem "Almagestu"? [2 pkt.]

 

KLAUDIUSZ PTOLEMEUSZ / CLAUDIUS PTOLEMAEUS

 

1b. Jakie główne, ale błędne założenie było podstawą powstania tego dzieła, opisującego matematyczną teorię ruchu planet na sferze niebieskiej? [1 pkt.]

 

ZIEMIA STANOWI ŚRODEK WSZECHŚWIATA

 

2. Kto odkrył największą przerwę w pierścieniach Saturna? Podaj imię i nazwisko. [2 pkt.]

 

GIOVANNI DOMENICO CASSINI

 

3. Była siostrą odkrywcy jednej z planet Układu Słonecznego. Sama między innymi odkryła 8 komet. Za swoje zasługi została uhonorowana przez Royal Astronomical Society złotym medalem. Podaj imię i nazwisko tej kobiety. [3 pkt.]

 

KAROLINA LUKRECJA HERSCHEL / CAROLINE LUCRETIA HERSCHEL

 

4a. W 1572 roku znany duński astronom odkrył gwiazdę supernową, która widoczna była gołym okiem przez około 16 miesięcy. Podaj imię i nazwisko tego astronoma. [2 pkt.]

 

TYCHO BRAHE / TYGE OTTESEN BRAHE

 

4b. W którym gwiazdozbiorze wybuchła ta znana supernowa? [2 pkt.]

 

KASJOPEJA

 

5. Kto opatrzył "De revolutionibus" Kopernika anonimową przedmową, uprzedzającą czytelników, iż przedstawione w nim idee należy traktować jako matematyczne hipotezy ułatwiające astronomiczne obliczenia, a nie opis rzeczywistego kosmicznego stanu rzeczy? Podaj imię i nazwisko. [3 pkt.]

 

ANDRZEJ OSIANDER / ANDREAS OSIANDER / ANDREAS HOSEMANN

 

6. Które z wymienionych niżej gwiazd są jaśniejsze od Procjona? (pod względem obserwowanego z Ziemi blasku) [2 pkt.]

 

Altair / Arktur / Regulus / Wega

 

ARKTUR, WEGA

 

7. Uszereguj wymienione niżej kratery według ich wielkości (średnicy) - od największego do najmniejszego. [3 pkt.]

 

Archimedes / Grimaldi / Kepler / Kopernik

 

GRIMALDI - KOPERNIK - ARCHIMEDES - KEPLER

 

8a. Jak nazywa się gwiazda o największym znanym ruchu własnym? [2 pkt.]

 

GWIAZDA BARNARDA

 

8b. Ile sekund kątowych wynosi jej ruch własny w ciągu roku? (dopuszczalna pomyłka - 1") [2 pkt.]

 

10,3"

 

9. Do oznaczenia każdej galaktyki (wg "Katalogu Messiera") dopisz odpowiedni typ galaktyki (spiralna lub eliptyczna) oraz gwiazdozbiór, w którym się znajduje. [4 pkt.]

Na przykład: M31 - spiralna - Andromeda

 

M33 - SPIRALNA - TRÓJKĄT

M66 - SPIRALNA (z poprzeczką) - LEW

M81 - SPIRALNA (z poprzeczką) - WIELKA NIEDŹWIEDZICA

M87 - ELIPTYCZNA - PANNA

 

 

10. Czego dotyczy "Paradoks Olbersa"? (proszę podać jego treść, bez wyjaśnienia) [2 pkt.]

 

DLACZEGO W NOCY NIEBO JEST CIEMNE, SKORO PATRZĄC W KAŻDYM KIERUNKU PATRZĘ NA JAKĄŚ GWIAZDĘ?

 

11. W którym gwiazdozbiorze widoczna jest obecnie kometa C/2007 N3 (Lulin)? [1 pkt.]

 

WAGA

 

12. Przeważnie najjaśniejszą planetoidą na niebie jest Westa. Czy w 2009 roku osiągnie większą jasność niż w roku 2008? [2 pkt.]

 

NIE

 

13a. Podaj datę (dzienną) najbliższego, widocznego z obszaru Polski przejścia Wenus na tle tarczy Słońca. [3 pkt.]

 

06.06.2012 r.

 

13b. Czy z obszaru Polski będzie widoczne całe przejście? [2 pkt.]

 

NIE (większa część przejścia nastąpi przed wschodem Słońca)

 

14. Oblicz Liczbę Wolfa dla podanych niżej danych. [2 pkt.]

 

- liczba grup = 8

- liczba plam w grupach = 64

 

(pomijamy współczynnik k)

 

144

 

8x10 + 64 = 80 + 64 = 144

 

15a. Dlaczego 24 sierpnia 2009 roku o godzinie 23:31UT w pobliżu Jowisza będą widoczne tylko trzy galileuszowe księżyce, a nie cztery? [3 pkt.]

 

PONIEWAŻ DOJDZIE DO ZAKRYCIA JEDNEGO Z KSIĘŻYCÓW PRZEZ DRUGI

 

15b. Który księżyc nie będzie widoczny? [2 pkt.]

 

EUROPA (zostanie zakryta przez Io)

 

16. Podaj nazwę sondy kosmicznej, która jako pierwsza zbliżyła się do Merkurego i przeprowadziła jego badania. [3 pkt.]

 

MARINER 10

 

17a. Co oznacza skrót HST? Podaj angielską nazwę. [2 pkt.]

 

HUBBLE SPACE TELESCOPE

 

17b. W którym roku HST został wyniesiony na orbitę? [2 pkt.]

 

1990 r.

 

18. Kto wypowiedział te słowa - "To jest mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości". Podaj jego imię i nazwisko. [2 pkt.]

 

NEIL ALDEN ARMSTRONG

 

19. Podaj nazwę sondy kosmicznej, która jako pierwsza wykonała bezpośrednie zdjęcia jądra kometarnego. [4 pkt.]

 

VEGA 1

 

20. Jak nazywała się sonda kosmiczna, która po wcześniej przeprowadzonych badaniach, w 2003 roku spłonęła w atmosferze Jowisza? [2 pkt.]

 

GALILEO

 

 

Informacje dodatkowe.

 

Ad. 6

 

Jasności wizualne gwiazd wg - BrightStarCatalog / Tycho / Wiki(wersja angielska) / Simbad / CdC

 

Arktur - 0,04 / 0,16 / (-0,04) / (-0,04) / (-0,04)

Wega - 0,03 / 0,05 / 0,03 / 0,03 / 0,03

 

PROCJON - 0,38 / 0,40 / 0,34 / 0,34 / 0,38

 

Altair - 0,77 / 0,93 / 0,77 / 0,77 / 0,77

Regulus - 1,35 / 1,41 / 1,35 / 1,35 / 1,35

 

Ad. 7

 

Kolejność powinna być następująca: Grimaldi - Kopernik - Archimedes - Kepler

Uwaga! W przypadku kolejności: Grimaldi - Archimedes - Kopernik - Kepler przyznawałem 1,5 pkt.

 

Średnica krateru Kopernik wynosi około 93 km. Średnica Archimedesa jest o około 10 km mniejsza.

Patrząc na zdjęcia Księżyca wydaje się, że Archimedes jest równy co do średnicy lub większy od Kopernika. Ale jest to pewnego rodzaju złudzenie wynikające z tego, że krater Kopernika jest znacznie głębszy i ma mniejszą średnicę dna.

 

post-2346-1234028962_thumb.jpg post-2346-1234028995_thumb.jpg

 

Ad. 19

 

Sonda Giotto zbliżyła się do komety Halleya w dniu 14 marca 1986 roku i wykonała dokładne zdjęcia prezentujące jątro komety z widocznymi strukturami powierzchni. Ale kilka dni wcześniej (6 i 9 marca) do komety zbliżyły się dwie radzieckie sondy: Vega 1 oraz Vega 2 i to one jako pierwsze przekazały obraz jądra komety na Ziemię, dzięki czemu możliwe było uściślenie orbity sondy Giotto i jej bardzo bliski przelot obok jądra komety Halleya. Obrazy z sond radzieckich nie były tak doskonałe, ale widoczne było na nich jądro komety i to na tyle wyraźnie, że oszacowano jego wielkość oraz tempo rotacji.

 

Zdjęcia jądra komety - Vega 1

 

post-2346-1234029034_thumb.png

 

Zdjęcie jądra komety - Giotto

 

post-2346-1234030503_thumb.jpg

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 KOLEJKA - PUNKTY ZA ZADANIA 1-5 - HISTORIA ASTRONOMII

 

Adrian D - 15

Alex - 15

ania k - 15

ansman - 15

Astrokrzychu - 15

ax - 15

bar - 15

Bemko - 15

Bistii - 15

Chorblenda - 15

dampu - 15

Hermes - 15

Ignisdei - 15

jacek2 - 15

jestembez - 15

kanarkusmaximus - 15

Karol Wójcicki - 15

kuba_mar - 15

Lukasz83 - 15

mariuszz - 15

Master - 15

Mateusz Borkowicz - 15

michals - 15

Michał - 15

Newton - 15

Pafcio - 15

Piotrek Guzik - 15

procjon - 15

Przemysław93 - 15

Radek:) - 15

skynet - 15

Tadeopulos - 15

Tomi - 15

wulkan - 15

 

lukasx - 14

 

aniaw - 12

BanEr - 12

eReSix - 12

geograf40 - 12

Iluvatar - 12

Jacek Kempanowski - 12

Kasia:) - 12

Krzysztof_K - 12

Luke 7 - 12

majer - 12

matman12 - 12

Richelieu - 12

Robert Dąbek - 12

slawekk95 - 12

Stacho - 12

 

Hass-Pol - 8

 

Paweł Baran - 7

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 KOLEJKA - PUNKTY ZA ZADANIA 6-10 - BUDOWA WSZECHŚWIATA

 

Alex - 15

ania k - 15

Astrokrzychu - 15

ax - 15

BanEr - 15

bar - 15

Bemko - 15

dampu - 15

jacek2 - 15

Jacek Kempanowski - 15

kanarkusmaximus - 15

Karol Wójcicki - 15

Krzysztof_K - 15

kuba_mar - 15

Michał - 15

Newton - 15

procjon - 15

Przemysław93 - 15

slawekk95 - 15

Tomi - 15

 

Hermes - 14

Radek:) - 14

 

Adrian D - 13,5

ansman - 13,5

geograf40 - 13,5

Ignisdei - 13,5

Luke 7 - 13,5

mariuszz - 13,5

Piotrek Guzik - 13,5

skynet - 13,5

Stacho - 13,5

wulkan - 13,5

 

Chorblenda - 13

jestembez - 13

Lukasz83 - 13

michals - 13

Master - 13

Mateusz Borkowicz - 13

matman12 - 13

Pafcio - 13

Richelieu - 13

Robert Dąbek - 13

 

Kasia:) - 12,5

Bistii - 12,5

 

lukasx - 12

majer - 12

 

aniaw - 11,5

Iluvatar - 11,5

Tadeopulos - 11,5

 

Hass-Pol - 10

eReSix - 10

 

Paweł Baran - 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 KOLEJKA - PUNKTY ZA ZADANIA 11-15 - ZJAWISKA ASTRONOMICZNE

 

Alex - 15

ansman - 15

Astrokrzychu - 15

bar - 15

Chorblenda - 15

dampu - 15

Hermes - 15

Jacek Kempanowski - 15

jestembez - 15

Karol Wójcicki - 15

Krzysztof_K - 15

Lukasz83 - 15

Luke 7 - 15

majer - 15

mariuszz - 15

Newton - 15

Pafcio - 15

Piotrek Guzik - 15

Przemysław93 - 15

Stacho - 15

Tadeopulos - 15

Tomi - 15

wulkan - 15

 

aniaw - 14

Richelieu - 14

 

BanEr - 13

Bistii - 13

Ignisdei - 13

Iluvatar - 13

kuba_mar - 13

Master - 13

michals - 13

 

Adrian D - 12

geograf40 - 12

jacek2 - 12

matman12 - 12

 

Hass-Pol - 11

 

ania k - 10

ax - 10

Bemko - 10

eReSix - 10

Michał - 10

procjon - 10

Radek:) - 10

Robert Dąbek - 10

 

skynet - 8

slawekk95 - 8

 

Mateusz Borkowicz - 6

 

Kasia:) - 5

lukasx - 5

Paweł Baran - 5

 

kanarkusmaximus - 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 KOLEJKA - PUNKTY ZA ZADANIA 16-20 - MISJE KOSMICZNE

 

kanarkusmaximus - 15

slawekk95 - 15

 

Adrian D - 13

Alex - 13

ania k - 13

aniaw - 13

ansman - 13

Astrokrzychu - 13

ax - 13

BanEr - 13

bar - 13

Bemko - 13

Chorblenda - 13

dampu - 13

Hermes - 13

Iluvatar - 13

jacek2 - 13

Jacek Kempanowski - 13

jestembez - 13

Karol Wójcicki - 13

Kasia:) - 13

Krzysztof_K - 13

kuba_mar - 13

lukasx - 13

Lukasz83 - 13

Luke 7 - 13

majer - 13

mariuszz - 13

Master - 13

Mateusz Borkowicz - 13

matman12 - 13

michals - 13

Michał - 13

Newton - 13

procjon - 13

Radek:) - 13

Richelieu - 13

Robert Dąbek - 13

skynet - 13

Stacho - 13

Tomi - 13

 

eReSix - 11

geograf40 - 11

Ignisdei - 11

Pafcio - 11

Tadeopulos - 11

wulkan - 11

 

Piotrek Guzik - 10

Przemysław93 - 10

 

Bistii - 8

Hass-Pol - 8

 

Paweł Baran - 6

 

 

Ewentualne uwagi co do punktacji zgłaszamy na PW.

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

PAAA - KLASYFIKACJA 2 KOLEJKA - OFICJALNA

 

 

1. bar - 15+15+15+13+5 = 63

1. Newton - 15+15+15+13+5 = 63

 

3. Alex - 15+15+15+13+4 = 62

3. Astrokrzychu - 15+15+15+13+4 = 62

3. dampu - 15+15+15+13+4 = 62

3. Karol Wójcicki - 15+15+15+13+4 = 62

 

7. Hermes - 15+14+15+13+4 = 61

7. kuba_mar - 15+15+13+13+5 = 61

7. Lukasz83 - 15+13+15+13+5 = 61

 

10.mariuszz - 15+13,5+15+13+4 = 60,5

 

11.Master - 15+13+13+13+5 = 59

11.Przemysław93 - 15+15+15+10+4 = 59

 

13.Luke 7 - 12+13,5+15+13+5 = 58,5

13.Piotrek Guzik - 15+13,5+15+10+5 = 58,5

 

15.jestembez - 15+13+15+13+2 = 58

15.michals - 15+13+13+13+4 = 58

15.Tomi - 15+15+15+13+0 = 58

 

18.Adrian D - 15+13,5+12+13+4 = 57,5

18.Tadeopulos - 15+11,5+15+11+5 = 57,5

18.wulkan - 15+13,5+15+11+3 = 57,5

 

21.jacek2 - 15+15+12+13+2 = 57

21.majer - 12+12+15+13+5 = 57

 

23.ansman - 15+13,5+15+13+0 = 56,5

 

24.ania k - 15+15+10+13+3 = 56

24.ax - 15+15+10+13+3 = 56

24.Chorblenda - 15+13+15+13+0 = 56

 

27.Iluvatar - 12+11,5+13+13+6 = 55,5

 

28.BanEr - 12+15+13+13+2 = 55

28.Jacek Kempanowski - 12+15+15+13+0 = 55

28.Krzysztof_K - 12+15+15+13+0 = 55

28.Michał - 15+15+10+13+2 = 55

 

32.Stacho - 12+13,5+15+13+1 = 54,5

 

33.matman12 - 12+13+12+13+4 = 54

33.Pafcio - 15+13+15+11+0 = 54

 

35.kanarkusmaximus - 15+15+3+15+5 = 53

 

36.Bemko - 15+15+10+13+0 = 53

36.Mateusz Borkowicz - 15+13+6+13+6 = 53

36.procjon - 15+15+10+13+0 = 53

36.Radek:) - 15+14+10+13+1 = 53

36.Robert Dąbek - 12+13+10+13+5 = 53

 

41.Bistii - 15+12,5+13+8+4 = 52,5

41.Ignisdei - 15+13,5+13+11+0 = 52,5

 

43.Richelieu - 12+13+14+13+0 = 52

43.slawekk95 - 12+15+8+15+2 = 52

 

45.aniaw - 12+11,5+14+13+1 = 51,5

 

46.geograf40 - 12+13,5+12+11+1 = 49,5

 

47.skynet - 15+13,5+8+13+0 = 49,5

 

48.eReSix - 12+10+10+11+4 = 47

 

49.lukasx - 14+12+5+13+0 = 44

 

50.Kasia:) - 12+12,5+5+13+1 = 43,5

 

51.Hass-Pol - 8+10+11+8+0 = 37

 

52.Paweł Baran - 7+5+5+6+0 = 23

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

Odsetek poprawnych odpowiedzi:

 

1a - 100%

1b - 96%

2 - 98%

3 - 96%

4a - 98%

4b - 96%

5 - 71%

 

6 - 72%

7 - 78%

8a - 92%

8b - 96%

9 - 99%

10 - 100%

 

11 - 94%

12 - 92%

13a - 87%

13b - 94%

14 - 87%

15a - 71%

15b - 62%

 

16 - 90%

17a - 100%

17b - 98%

18 - 100%

19 - 44%*

20 - 98%

Share this post


Link to post
Share on other sites

PER ASPERA AD ASTRA - KLASYFIKACJA PO 2 KOLEJCE - OFICJALNA

 

 

Uwaga! Od początku będę przedstawiał klasyfikację z przyjętą w regulaminie zasadą odrzucenia najsłabszego wyniku. Tak więc klasyfikacja po dwóch kolejkach uwzględnia lepszy wynik z dwóch dotychczas uzyskanych. Może być tak, że ktoś uzyskał jeden bardzo dobry wynik, a drugi bardzo słaby i jest w czołówce. W miarę upływu czasu (i kolejek konkursowych) najlepsi będą awansować, natomiast słabsi przesuwać się na niższe pozycje. Zapewne będzie to powodowało ubywanie uczestników, bo prawda jest taka, że nikt nie lubi być na końcu. Proszę jednak pamiętać, że systematyczność ma także duże znaczenie i daje szanse na dobry wynik. A przede wszystkim należy pamiętać, że wygrywa każdy, kto dotrze do mety :)

 

 

Nick - PAAA1 + PAAA2 = Suma / Suma bez najsłabszego wyniku

 

1. kuba mar - 64,5 + 61 = 125,5 / 64,5

 

2. Alex - 63 + 62 = 125 / 63

3. Newton - 57 + 63 = 120 / 63

4. bar - 53 + 63 = 116 / 63

 

5. Astrokrzychu - 57 + 62 = 119 / 62

6. dampu - 53 + 62 = 115 / 62

7. Karol Wójcicki - 52,5 + 62 = 114,5 / 62

 

8. Lukasz83 - 61 + 61 = 122 / 61

9. Master - 61 + 59 = 120 / 61

10.michals - 61 + 58 = 119 / 61

11.ansman - 61 + 56,5 = 117,5 / 61

12.Hermes - 53 + 61 = 114 / 61

13.procjon - 61 + 53 = 114 / 61

 

14.mariuszz - 57 + 60,5 = 117,5 / 60,5

 

15.Iluvatar - 60 + 55,5 = 115,5 / 60

16.Pafcio - 60 + 54 = 114 / 60

 

17.Piotrek Guzik - 59 + 58,5 = 117,5 / 59

18.kanarkusmaximus - 59 + 53 = 112 / 59

19.Przemysław 93 - 44 + 59 = 103 / 59

 

20.Luke 7 - 50 + 58,5 = 108,5 / 58,5

 

21.majer - 58 + 57 = 115 / 58

22.Robert Dąbek - 58 + 53 = 111 / 58

23.jestembez - 52 + 58 = 110 / 58

24.Tomi - 0 + 58 = 58 / 58

 

25.Adrian D - 56 + 57,5 = 113,5 / 57,5

26.wulkan - 54,5 + 57,5 = 112 / 57,5

27.Tadeopulos - 52,5 + 57,5 = 110 / 57,5

 

28.ania k - 57 + 56 = 113 / 57

29.Stacho - 57 + 54,5 = 111,5 / 57

30.jacek2 - 54 + 57 = 111 / 57

31.Mateusz Borkowicz - 57 + 53 = 110 / 57

 

32.Chorblenda - 54 + 56 = 110 / 56

33.Bemko - 56 + 53 = 109 / 56

34.ax - 0 + 56 = 56 / 56

 

35.Krzysztof_K - 54 + 55 = 109 / 55

35.Michał - 54 + 55 = 109 / 55

37.Bistii - 55 + 52,5 = 107,5 / 55

38.Jacek Kempanowski - 51 + 55 = 106 / 55

39.skynet - 55 + 49,5 = 104,5 / 55

40.BanEr - 38,5 + 55 = 93,5 / 55

41.Dziku 256 - 55 + 0 = 55 / 55

 

42.mattman12 - 41 + 54 = 95 / 54

43.kingula - 54 + 0 = 54 / 54

 

44.eReSix - 53,5 + 47 = 100,5 / 53,5

 

45.Radek :) - 51,5 + 53 = 104,5 / 53

 

46.Ignisdei - 51 + 52,5 = 103,5 / 52,5

 

47.slawekk95 - 45 + 52 = 97 / 52

48.Richelieu - 0 + 52 = 52 / 52

 

49.aniaw - 37 + 51,5 = 88,5 / 51,5

 

50.geograf40 - 43,5 + 49,5 = 93 / 49,5

 

51.lukasx - 47 + 44 = 91 / 47

 

52.Kasia :) - 46 + 43,5 = 89,5 / 46

 

53.Kuba J. - 44 + 0 = 44 / 44

 

54.lila - 43,5 + 0 = 43,5 / 43,5

 

55.Kamil D - 43 + 0 = 43 / 43

 

56.Hass-Pol - 36,5 + 37 = 73,5 / 37

 

57.Paweł Baran - 0 + 23 = 23 / 23

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

PER ASPERA AD ASTRA - 3 KOLEJKA - 14.02.2009

 

 

UWAGA! Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie na skrzynkę PW/PM (prywatnych wiadomości) organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać w wątku konkursowym!

 

 

1a. Kto pierwszy obliczył położenie Neptuna z dokładnością około 1°, co umożliwiło odkrycie planety? [2 pkt.]

1b. Kto na podstawie tych obliczeń jako pierwszy dostrzegł Neptuna? [2 pkt.]

 

2. Który z obiektów stał się inspiracją do powstania "Katalogu Messiera"? [3 pkt.]

 

3. Uszereguj wymienione poniżej największe satelity planet według czasu ich odkrycia. Od odkrytego najwcześniej, do odkrytego najpóźniej. [3 pkt.]

 

Fobos / Ganimedes / Tryton / Tytan / Tytania

 

4. Kto odkrył pierwszą gwiazdę zmienną - Mirę Ceti? [3 pkt.]

 

5. Kto zaprojektował i zbudował pierwszy teleskop zwierciadlany? Podaj imię i nazwisko. [2 pkt.]

 

 

6. Jak nazywa się kometa, u której jako drugiej (po komecie Halleya) stwierdzono okresowość? [2 pkt.]

 

7. Na tle którego/których gwiazdozbiorów nie zobaczymy Księżyca w 2009 roku? (chodzi o widoczność z obszaru Polski) [2 pkt.]

 

Kruka / Oriona / Sekstansu / Wężownika / Wieloryba / Woźnicy

 

8a. Jak nazywa się pierwszy odkryty satelita planetoidy? [2 pkt.]

8b. Jak nazywa się planetoida wokół której krąży? [2 pkt.]

 

Największymi, dotychczas odkrytymi planetami karłowatymi są Eris oraz Pluton. Pluton przebywa w gwiazdozbiorze Strzelca i ma jasność ok. 14 mag.

9a. W którym gwiazdozbiorze przebywa obecnie Eris? [2 pkt.]

9b. Jaką jasność ma obecnie Eris? (z dokładnością do 1 mag.) [2 pkt.]

 

10. Jaką nazwę (oznaczenie) ma gwiazda zmienna znajdująca się w odległości ok. 1° od "Dzikiej Kaczki", która w maksimum jasności osiąga blask ok. 5 mag., zaś w minimum ok. 8 mag. [3 pkt.]

 

 

11. Ten listopadowy rój meteorów dał spektakularne widowiska "deszczu meteorów" między innymi w latach 1833 oraz 1966. Podaj jego nazwę. [2 pkt.]

 

12a. Podaj datę dzienną najbliższego częściowego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski. [2 pkt.]

12b. Podaj datę dzienną najbliższego częściowego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski o fazie ponad 0,5 (przesłonięta ponad połowa średnicy tarczy słonecznej). [2 pkt.]

 

W 2009 roku Mars w swojej wędrówce po niebie przejdzie na tle znanej gromady gwiazd. Przejście przez gromadę będzie trwało 3 doby.

13a. Jak nazywa się ta gromada? [2 pkt.]

13b. Którego dnia (podaj datę dzienną) Mars znajdzie się najbliżej centrum gromady? [2 pkt.]

 

14. Której nocy kometa C/2007 N3 (Lulin) znajdzie się na niebie najbliżej Saturna? [2 pkt.] (podaj datę wg zapisu xx/yy.02.2009)

 

15. Jeżeli planetoida o jasności 11,6 mag. zakryje gwiazdę o jasności 11,1 mag. to w momencie zakrycia nastąpi spadek jasności układu planetoida-gwiazda o:

A - mniej niż 0,5 mag.

B - 0,5 mag.

C - więcej niż 0,5 mag.

Wybierz poprawną odpowiedź. [3 pkt.]

 

 

16. Wymień nazwy planet, na których powierzchni z powodzeniem wylądowały sondy kosmiczne wysłane z Ziemi. [2 pkt.]

 

17. Podaj nazwę ciała niebieskiego badanego za pomocą urządzeń sondy SOHO. [2 pkt.]

 

18. Podaj nazwę sondy, która jako pierwsza przekazała obraz "niewidocznej strony" Księżyca. [3 pkt.]

 

19a. W którym roku odbyło się pierwsze udane lądowanie sondy na Wenus? [2 pkt.]

19b. Podaj nazwę tej sondy. [2 pkt.]

 

20a. Jak nazywa się sonda kosmiczna, która jako pierwsza wylądowała na powierzchni planetoidy? [2 pkt.]

20b. Jak nazywa się planetoida, na której wylądowała ta sonda? [2 pkt.]

 

 

UWAGA! Odpowiedzi należy przesyłać wyłącznie na skrzynkę PW/PM (prywatnych wiadomości) organizatora konkursu. Nie wolno zamieszczać w wątku konkursowym!

Share this post


Link to post
Share on other sites

PER ASPERA AD ASTRA - 3 KOLEJKA - ODPOWIEDZI

 

 

1a. Kto pierwszy obliczył położenie Neptuna z dokładnością około 1°, co umożliwiło odkrycie planety? [2 pkt.]

 

Urbain Le Verrier

 

*Gdyby w pytaniu nie było informacji "z dokładnością do 1°" to pierwszym byłby John Couch Adams. Leverrier wykonał dokładniejsze wyliczenia, które pozwoliły dokładnie "namierzyć" planetę.

 

1b. Kto na podstawie tych obliczeń jako pierwszy dostrzegł Neptuna? [2 pkt.]

 

Johann Galle (z asystentem Heinrichem Louisem d'Arrest)

 

2. Który z obiektów stał się inspiracją do powstania "Katalogu Messiera"? [3 pkt.]

 

Mgławica Krab - M1

 

*Messier zajmował się między innymi poszukiwaniem/odkrywaniem komet. Podczas jednej z takich obserwacji odkrył (ponownie) Mgławicę Krab. Szybko zauważył, że obiekt ten nie przemieszcza się na tle gwiazd, a więc nie jest kometą. To zainspirowało go do stworzenia katalogu obiektów mgławicowych, tak aby nie mylić ich z kometami.

 

3. Uszereguj wymienione poniżej największe satelity planet według czasu ich odkrycia. Od odkrytego najwcześniej, do odkrytego najpóźniej. [3 pkt.]

 

Fobos / Ganimedes / Tryton / Tytan / Tytania

 

Ganimedes - Tytan - Tytania - Tryton - Fobos

 

4. Kto odkrył pierwszą gwiazdę zmienną - Mirę Ceti? [3 pkt.]

 

David Fabricius

 

*Odkrywcą Miry jest David Fabricius. To on obserwując rankiem 13 sierpnia 1596 roku Merkurego zauważył gwiazdę o jasności ok. 3 mag., która miała mu posłużyć jako punkt odniesienia do obserwacji planety. W ciągu dwóch tygodni gwiazda pojaśniała do ok 2 mag., ale następnie słabła i w połowie października stała się niewidoczna. Fabricius pomyślał, że to gwiazda nowa i już jej nigdy nie zobaczy. Ale w 1609 roku ponownie zauważył tę gwiazdę zmienną.

**Johann Holwarda zaobserwował, że Mira wykazuje dosyć regularne zmiany jasności i wyliczył ich przybliżony okres.

 

5. Kto zaprojektował i zbudował pierwszy teleskop zwierciadlany? Podaj imię i nazwisko. [2 pkt.]

 

Isaack Newton

John Hadley

 

*Isaack Newton jako pierwszy zaprojektował i zbudował użyteczny model teleskopu zwierciadlanego (z małym zwierciadłem sferycznym)

John Hadley jako pierwszy zbudował w pełni użyteczny teleskop zwierciadlany z dużym zwierciadłem parabolicznym .

**Wcześniejsze teleskopy zostały jedynie zaprojektowane, lub także zbudowane, ale nie dawały zadowalających obrazów, więc trudno je uznać za konstrukcje udane.

 

6. Jak nazywa się kometa, u której jako drugiej (po komecie Halleya) stwierdzono okresowość? [2 pkt.]

 

2P/Encke

 

7. Na tle którego/których gwiazdozbiorów nie zobaczymy Księżyca w 2009 roku? (chodzi o widoczność z obszaru Polski) [2 pkt.]

 

Kruka / Oriona / Sekstansu / Wężownika / Wieloryba / Woźnicy

 

Oriona / Wieloryba / Woźnicy

 

8a. Jak nazywa się pierwszy odkryty satelita planetoidy? [2 pkt.]

 

Daktyl

 

*S/1979 (65) 1 [zaliczam 1 pkt.] - prawdopodobny satelita planetoidy Cybele odkryty w 1979 roku na podstawie obserwacji zakrycia gwiazdy. Obserwacja nie została potwierdzona.

Podobny przypadek miał miejsce w przypadku planetoidy Herkuliny. Dwóch obserwatorów zauważyło dwukrotne zniknięcie gwiazdy (zakrycie przez planetoidę i następne krótsze). Wysunięto więc wniosek, że Herkulina posiada satelitę. Ale obserwacje za pomocą Teleskopu Hubbla nie potwierdziły obecności drugiego składnika.

 

8b. Jak nazywa się planetoida wokół której krąży? [2 pkt.]

 

Ida

 

*Cybele [zaliczam 1 pkt.]

 

Największymi, dotychczas odkrytymi planetami karłowatymi są Eris oraz Pluton. Pluton przebywa w gwiazdozbiorze Strzelca i ma jasność ok. 14 mag.

9a. W którym gwiazdozbiorze przebywa obecnie Eris? [2 pkt.]

 

Wieloryb

 

9b. Jaką jasność ma obecnie Eris? (z dokładnością do 1 mag.) [2 pkt.]

 

18,8 mag.

 

10. Jaką nazwę (oznaczenie) ma gwiazda zmienna znajdująca się w odległości ok. 1° od "Dzikiej Kaczki", która w maksimum jasności osiąga blask ok. 5 mag., zaś w minimum ok. 8 mag. [3 pkt.]

 

R Sct

 

11. Ten listopadowy rój meteorów dał spektakularne widowiska "deszczu meteorów" między innymi w latach 1833 oraz 1966. Podaj jego nazwę. [2 pkt.]

 

Leonidy

 

12a. Podaj datę dzienną najbliższego częściowego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski. [2 pkt.]

 

15.01.2010

 

12b. Podaj datę dzienną najbliższego częściowego zaćmienia Słońca widocznego z obszaru Polski o fazie ponad 0,5 (przesłonięta ponad połowa średnicy tarczy słonecznej). [2 pkt.]

 

04.01.2011

 

W 2009 roku Mars w swojej wędrówce po niebie przejdzie na tle znanej gromady gwiazd. Przejście przez gromadę będzie trwało 3 doby.

13a. Jak nazywa się ta gromada? [2 pkt.]

 

Praesepe / Żłóbek / M44

 

13b. Którego dnia (podaj datę dzienną) Mars znajdzie się najbliżej centrum gromady? [2 pkt.]

 

01.11.2009

 

14. Której nocy kometa C/2007 N3 (Lulin) znajdzie się na niebie najbliżej Saturna? [2 pkt.] (podaj datę wg zapisu xx/yy.02.2009)

 

23/24.02.2009

 

15. Jeżeli planetoida o jasności 11,6 mag. zakryje gwiazdę o jasności 11,1 mag. to w momencie zakrycia nastąpi spadek jasności układu planetoida-gwiazda o:

A - mniej niż 0,5 mag.

B - 0,5 mag.

C - więcej niż 0,5 mag.

Wybierz poprawną odpowiedź. [3 pkt.]

 

C - więcej niż 0,5 mag.

 

*Pytanie dotyczyło spadku jasności układu planetoida-gwiazda. Jasność planetoidy to 11,6 mag., zaś gwiazdy 11,1 mag. Jasność układu planetoida-gwiazda przed zakryciem to ok. 10,5-10,6 mag. (sumaryczny blask obu ciał, które tuż przed zakryciem "zlewają się" w całość). W momencie zakrycia widzimy jedynie planetoidę o jasności 11,6 mag. (gwiazda jest zakryta). Spadek jasności wynosi więc ponad 1 mag.

 

16. Wymień nazwy planet, na których powierzchni z powodzeniem wylądowały sondy kosmiczne wysłane z Ziemi. [2 pkt.]

 

Wenus, Mars, (Ziemia)

 

17. Podaj nazwę ciała niebieskiego badanego za pomocą urządzeń sondy SOHO. [2 pkt.]

 

Słońce

 

18. Podaj nazwę sondy, która jako pierwsza przekazała obraz "niewidocznej strony" Księżyca. [3 pkt.]

 

Łuna 3

 

19a. W którym roku odbyło się pierwsze udane lądowanie sondy na Wenus? [2 pkt.]

 

1970 r.

 

19b. Podaj nazwę tej sondy. [2 pkt.]

 

Wenera 7

 

20a. Jak nazywa się sonda kosmiczna, która jako pierwsza wylądowała na powierzchni planetoidy? [2 pkt.]

 

NEAR (Shoemaker)

 

20b. Jak nazywa się planetoida, na której wylądowała ta sonda? [2 pkt.]

 

Eros

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

PAAA - KLASYFIKACJA 3 KOLEJKA - OFICJALNA

 

 

1. dampu - 15+15+15+15+4 = 64

1. Hermes - 15+15+15+15+4 = 64

 

3. ansman - 15+15+15+15+2 = 62

3. bar - 14+15+13+15+5 = 62

3. majer - 15+15+12+15+5 = 62

 

6. kuba_mar - 15+15+12+15+4 = 61

 

7. Alex - 14+15+13+15+3 = 60

7. Michał - 12+15+15+15+3 = 60

7. skynet - 15+13+15+15+2 = 60

 

10. Lukasz83 - 15+13,5+12+15+4 = 59,5

 

11.Piotrek Guzik - 15+14+15+15+0 = 59

 

12.Radek:) - 15+13+12+15+3 = 58

 

13.Tomi - 15+15+12+15+0 = 57

 

14.Luke 7 - 12+13,5+12+15+4 = 56,5

14.Stacho - 10,5+15+15+15+1 = 56,5

 

16.ax - 15+15+10+15+1 = 56

 

17.Pafcio - 12+11+15+15+2 = 55

 

18.Newton - 15+11+9,5+15+4 = 54,5

 

19.Bistii - 14+9+12+15+4 = 54

19.Jacek Kempanowski - 12+15+12+15+0 = 54

 

21.procjon - 12+13,5+12+15+1 = 53,5

 

22. Astrokrzychu - 15+10+12+15+1 = 53

22.eReSix - 12+13+15+11+2 = 53

22.jestembez - 11+13+12+15+2 = 53

22.mariuszz - 14+13+8+15+3 = 53

22.Richelieu - 15+11+8+15+4 = 53

 

27.jacek2 - 15+6,5+13+15+3 = 52,5

27.Master - 13+9,5+12+15+3 = 52,5

 

29.ania k - 15+8+12+15+2 = 52

 

30.michals - 13+9,5+12+15+2 = 51,5

 

31.Krzysztof_K - 15+13+10+13+0 = 51

 

32.slawekk95 - 12+10+10+15+3 = 50

 

33.matman12 - 9,5+13+8+15+4 = 49,5

 

34.Przemysław93 - 14,5+8+15+11+0 = 48,5

 

35.Iluvatar - 9+11+12+15+1 = 48

 

36.rcv94 - 7,5+9+12+15+4 = 47,5

 

37.BanEr - 14+10+12+11+0 = 47

37.geograf40 - 12+9+15+11+0 = 47

37.Mateusz Borkowicz - 10+14+11+11+1 = 47

 

40.Adrian D - 7+8,5+10+15+5 = 45,5

 

41. HAL9000 - 12+7,5+10+14+1=44,5

 

42.Tadeopulos - 9+11+10+13+1 = 44

 

43. Karol Wójcicki - 12+6,5+12+11+2 = 43,5

44.Robert Dąbek - 11,5+9+10+9+4 = 43,5

 

45.aniaw - 9+10+8+15+0 = 42

 

46.Hass-Pol - 9+10+4+10+1 = 34

Edited by Robert Bodzoń

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.