Jump to content
Sign in to follow this  
matti_94

Limeryki, czyli pseudopoezja w wykonaniu umysłu ścisłego :D

Recommended Posts

Limeryki zostały stworzone przeze mnie na konkursy "Poszukiwanie Talentów" w 2012 i 2013 roku. Limeryk to krótka, mała i przyjemna forma poezji, często zartobliwa i pisana prostym językiem. Może mało ma to wspólnego z astronomią, ale pozwoliłem sobie podzielić się wierszykami.
Limeryk musi być złożony z 5 wersów, rymów AABBA. Pierwszy, drugi i piąty werset musi mieć równą ilość sylab, a trzeci i czwarty o 2-3 sylaby mniej o poprzednich.

Pewien młody mężczyzna z Ulkowa
Zaczął się uczyć fizyki od nowa,
Pomagał mu Pan z jego szkoły
Bo w klasie to same matoły,
Dostał jedynkę marna jego głowa.

Chodzi mi po głowie dzisiaj jedno pytanie
Czy zasady Newtona odpowiedzą na nie?
Całki, różniczki, fizyka klasyczna
Widzi to też młodzież: ,,Rzecz to tragiczna!’’
Ten wielki problem nazwę go soczewkowanie.

Jest mały problem to stała kosmologiczna
Która się wydaje nad wyraz nielogiczna,
Nawet przyznał twórca: ,,Co ja narobiłem !?’’
To największa pomyłka jaką uczyniłem,
Ciemna energia, rzecz nie lada kosmiczna.


Nieproste równanie Bernoulliego
Oraz zakaz Wolfganga Pauliego,
Są to pojęcia dość trudne
Dla ucznia może i nudne,
Trzeba do nich umysłu wybitnego.

Matematyk Archimedes z Grecji Starożytnej
Opracował podstawy mechaniki teoretycznej,
Pomógł również królowi rozwiązać zagadkę
Za co został pochwalony przez swoją matkę
A złotnik oszust został wysłany do krainy wiecznej.

Raz znany astronom z północnej Ameryki
Dokonał odkrycia, pogrupował galaktyki,
Dziś jest On znany od nazwy teleskopu
Wyniesionego w kosmos tego roku*, *tego roku- rok 1990
Pracował w Pasadenie gdzie uczył fizyki.

Dzisiaj równania Maxwella
A jutro efekt Dopplera,
Są to odkrycia wielkie
Których uczeń nie przełknie,
Studentów to sponiewiera.

We wtorek odbyła się lekcja fizyki
Na której jak zwykle mordercze praktyki,
Nauczyciel nieraz miał wątpliwości
Co do swoich uczniów marnych zdolności,
Często zdenerwowany krzyczał jak dziki.

 

Rutherford znad Pacyfiku
zrobił małe fiku miku,
Model planetarny !?
On jest przegenialny,
Ma teraz nagród bez liku.


Pierwszy postulat Nielsa Bohra
Dziś na niego jeszcze nie pora,
Uczniowie lamentują
Oraz po kontach knują
Jak uniknąć ich profesora.

Pozdrawiam
Mateusz

12 limeryk.jpg

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jakoś nie mogę zacytować postu mattiego bezpośrednio, więc zacytuję inaczej.

 

 

Limeryk musi być złożony z 5 wersów, rymów AABBA. Pierwszy, drugi i piąty werset musi mieć równą ilość sylab, a trzeci i czwarty o 2-3 sylaby mniej o poprzednich.

 

 

Policzyłem sylaby w tych wierszach i jeśli umiem je liczyć, to powyższą regułę spełniają tylko wiersze nr 2, 9 i 10. Wiersze nr 7 i 8 prawie mogą być, bo wersy 3 i 4 mają o jedną sylabę mniej niż wersy 1, 2 i 5. Ale wiadomo, co robi prawie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeśli też mogę się czepić - w pierwszym wersie powinna być prezentacja bohatera, tak jak masz np. w pierwszym limeryku:

 

Pewien młody mężczyzna z Ulkowa

 

Z tego, co kiedyś wyczytałem, jest to dość istotna cecha limeryków.

 

Co do ilości sylab - tu nie trzeba się trzymać tak sztywno, chociaż faktycznie ideałem jest, gdy trzeci i czwarty wers ma ok. 2/3 długości wersów poprzedzających i następującego (np. 8-8-5-5-8).

 

Edited by panasmaras

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeśli też mogę się czepić - w pierwszym wersie powinna być prezentacja bohatera, tak jak masz np. w pierwszym limeryku:

Może lecz nie musi być prezentacja bohatera, tak jak może a nie musi być nazwy miejsca (np. miejscowosc). Limeryk to ma być zabawa, nawet Tuwim i inni twórcy limeryków nie stosowali się wszytkich zasad :D.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Policzyłem sylaby w tych wierszach i jeśli umiem je liczyć, to powyższą regułę spełniają tylko wiersze nr 2, 9 i 10. Wiersze nr 7 i 8 prawie mogą być, bo wersy 3 i 4 mają o jedną sylabę mniej niż wersy 1, 2 i 5. Ale wiadomo, co robi prawie.

No właśnie, to nie musi być koniecznie dwie, trzy sylaby mniej, może być również jedna. Chodzi o to by nie przesadzić (maks trzy mniej minimum jedna), ale taki standard to dwie lub trzy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
No właśnie, to nie musi być koniecznie dwie, trzy sylaby mniej, może być również jedna. Chodzi o to by nie przesadzić (maks trzy mniej minimum jedna), ale taki standard to dwie lub trzy.

 

Akurat czy to ma być jedna sylaba różnicy, czy więcej to wątek poboczny.

 

 

 

Np. pierwszy wiersz:

 

Pe-wien mło-dy męż-czyz-na z Ul-ko-wa 10 sylab

Za-czął się u-czyć fi-zy-ki od no-wa, 11 sylab

Po-ma-gał mu Pan z je-go szko-ły 9 sylab

Bo w kla-sie to sa-me ma-to-ły, 9 sylab

Do-stał je-dyn-kę mar-na je-go gło-wa. 11 sylab

 

 

wiersz piąty:

 

Ma-te-ma-tyk Ar-chi-me-des z Gre-cji Sta-ro-żyt-nej 14 sylab

O-pra-co-wał pod-sta-wy me-cha-ni-ki te-o-re-tycz-nej, 16 sylab

Po-mógł rów-nież kró-lo-wi roz-wią-zać za-gad-kę 13 sylab

Za co zo-stał po-chwa-lo-ny przez swo-ją mat-kę 13 sylab

A złot-nik o-szust zo-stał wy-sła-ny do kra-i-ny wiecz-nej. 16 sylab

 

 

wiersz szósty

 

Raz zna-ny a-stro-nom z pół-noc-nej A-me-ry-ki 13 sylab

Do-ko-nał od-kry-cia, po-gru-po-wał ga-lak-ty-ki, 14 sylab

Dziś jest On zna-ny od na-zwy te-le-sko-pu 12 sylab

Wy-nie-sio-ne-go w kos-mos te-go ro-ku, 11 sylab

Pra-co-wał w Pa-sa-de-nie gdzie u-czył fi-zy-ki. 13 sylab

 

Widać więc, że czasami wersy 1, 2 i 5 mają różną liczbę sylab, a powinny mieć taką samą (według definicji z pierwszego postu), czasami również wersy 3 i 4 mają różną liczbę sylab. Co prawda w definicji nie jest napisane, czy powinny mieć taką samą, czy nie, więc pewnie niekoniecznie.

 

Z drugiej strony np. tu, czy tu piszą, że ważna jest ilość sylab akcentowanych (a nie wszystkich), a w zalinkowanych na tej drugiej stronie wierszach (Related poems) żaden wiersz nie spełnia reguły o równej liczbie sylab (wszystkich), więc może czepiam się bez sensu, jako mało obeznany z literaturą (i niepotrafiący tych sylab akcentowanych policzyć).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Napisane wyraźnie pseudopoezja umysłu ścisłego :D, więc błędy napewno się pojawiają.
Majer przecież sylaby są dobrze policzone bo np. z, w, to liczą się jako jedna sylaba, więc jest dobrze :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pe-wien mło-dy męż-czyz-na z Ul-ko-wa 11sylab
Za-czął się u-czyć fi-zy-ki od no-wa, 11 sylab
Po-ma-gał mu Pan z je-go szko-ły 9 sylab
Bo w kla-sie to sa-me ma-to-ły, 9 sylab
Do-stał je-dyn-kę mar-na je-go gło-wa. 11 sylab

Nie wiem w czym problem :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pe-wien mło-dy męż-czyz-na z Ul-ko-wa 11sylab

 

"z Ul-"

 

10 sylab

Share this post


Link to post
Share on other sites
"z Ul-"

 

10 sylab

Jeżeli tak to mój błąd, choc nie byłem świadom tego.

PS. Ale już nie musicie mi wypominać liczby sylab :D

 

Pozdrawiam

Mateusz

Edited by matti_94

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Our picks

  • Zobaczyć powierzchnię Wenus.... - mapa promieniowania termicznego (sezon 2020)
   Zacznę od zdjęcia a potem będą technikalia, opisy zbierania materiału oraz informacje o obróbce
   6 maja faza Wenus zmalała poniżej 20% więc zaczął się najlepszy okres kiedy możemy podejmować próby rejestracji promieniowania termicznego powierzchni Wenus. Czas ten potrwa mnie więcej 17-18 maja kiedy to planeta będzie już zbyt blisko Słońca i kontrast zmaleje uniemożliwiając (lub utrudniając) rejestrację tego zjawiska.
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 30 replies
  • Własny guider? Ależ to bardzo proste !
   "Guider? Ależ to bardzo proste". Co to jest guider to raczej większość z nas wie. Jak dobrać jego parametry do posiadanego setupu - uuuuu... tu już gorzej. Nie wdając się w rozważania naukowe chcę Wam dziś zaproponować prosty i świetnie działający guider dla setupów głównych o skali obrazu 1.5 arcsec/piksel i mniejszej, czyli od 1.5 do nieskończoności ( wiadomość dla Taysona).
    • Love
    • Like
   • 44 replies
  • Montaż "Wirus 2020"
   A właściwie montażyk. Ponieważ mam od niedawna drukarkę 3D zająłem się analizą projektu podlinkowanego przez Gayosa w temacie o wydrukach 3D.
    • Love
    • Like
   • 117 replies
  • Astropolis w czasie pandemii - informacje o reklamie
   Nie chcę w tym miejsc rozwodzić się na temat aktualnej sytuacji epidemicznej (słyszymy to wszędzie z dużą intensywnością) więc przejdę od razu do rzeczy. Wielu członkom naszej społeczności wirus skomplikuje życie w sferze ekonomicznej i ten post chciałbym dedykować dla nich (dla nas?).
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 17 replies
  • MGAB-V249 - nowy rodzaj gwiazd zmiennych!
   Gwiazdy zmienne można poszukiwać na dwa sposoby. Obserwujemy losowy fragment nieba w poszukiwaniu obiektów zmieniających swój blask lub korzystamy z archiwalnych danych pomiarowych wykonanych przez różne obserwatoria astronomiczne (np. ASAS-SN, ZTF).
    • Love
    • Thanks
    • Like
   • 14 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.