Skocz do zawartości

Regulamin

REGULAMIN ASTROPOLIS

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.astropolis.pl

 

1.  DEFINICJE

 

Czas realizacji

Czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Produktu pod wskazany przez Użytkownika adres; Czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy

 

Forum

Forum internetowe, będące częścią Serwisu, które służy do wymiany poglądów i prowadzenia dyskusji między Użytkownikami, a także udzielania pomocy oraz porad innym Użytkownikom

 

Gość

Osoba korzystająca z Serwisu, ale nieposiadająca Konta

 

Konsument

Osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą

 

Konto

Bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi

 

Newsletter

Bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez Usługodawcę Użytkownikom informacji o nowych usługach Usługodawcy, o ofertach związanych z tymi usługami, jak również o nowościach pojawiających się w ramach Serwisu lub dotyczących samego Usługodawcy, w postaci listu elektronicznego, przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail

 

Okres abonamentowy

Miesięczny, półroczny, roczny okres świadczenia Usług, za który uiszcza się Opłaty; Okres abonamentowy kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca

 

Opłata

Miesięczna, półroczna lub roczna opłata abonamentowa, której wysokość jest zależna od wybranego rodzaju Okresu abonamentowego oraz zakresu przedmiotowego Usług

 

Polityka Prywatności

Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.astropolis.pl/privacy/, stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu

 

Produkt

Produkt dostępny w Sklepie, mogący stanowić przedmiot Umowy sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

 

Regulamin

Niniejszy regulamin Serwisu Astropolis

 

Rejestracja

Usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Użytkownika w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Serwisu

 

Serwis

Strona internetowa, znajdująca się pod adresem elektronicznym www.astropolis.pl

 

Sklep

Będący częścią Serwisu sklep internetowy, za pośrednictwem którego Usługodawca dokonuje sprzedaży Produktów lub Usług

 

Treści

Treści, dane, informacje czy materiały graficzne, audiowizualne i inne, zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie

 

Umowa

Porozumienie zawierane między Usługodawcą a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

 

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży Produktu lub Usługi, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

 

Usługi

Bezpłatne lub odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Serwisu Astropolis, w szczególności korzystania z Forum

 

Usługodawca

Astrography Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Człuchowska 46/8, 01-360 Warszawa, numer KRS 0000662378, NIP 7831753591, REGON 366514586; kontakt do Usługodawcy info@astropolis.pl

 

Użytkownik

Podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie korzysta z Serwisu, dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz na rzecz, którego świadczone są Usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 

Zamówienie

Oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Serwisu Astropolis, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się wyłącznie w Czasie realizacji

 

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

2.1 Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.

2.2. Usługodawca udostępnia w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2.3. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Serwisu ani Usług. 

2.4. Serwis dostarcza Użytkownikom usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Serwisu i Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, Forum, Konta Użytkownika oraz koszyka.

2.5. Usługodawca nie zamieszcza w Sklepie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.

2.6. Umowy Sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem a Usługodawcą zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Użytkownika ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Użytkownika.

 

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

3.1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

3.1.1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu,

3.1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail);

3.1.3. zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym Chrome 45.0+, FireFox 40.0+, Internet Explorer 9+;

3.1.4. włączona obsługa Cookies, JavaScript,

3.2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych im podstronach internetowych.

3.4. Wszelkie problemy techniczne powinny być zgłaszane do Usługodawcy. Użytkownicy powinien wcześniej upewnić się, że zaistniały problem nie wynika z niewłaściwego korzystania z Serwisu.

3.5 Usługodawca uprawniony jest do zamieszczenia w Serwisie odpłatnych reklam, ogłoszeń lub linków do innych stron internetowych, w szczególności obok Treści Użytkowników.

3.6. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

3.6.1. powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;

3.6.2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;

3.6.3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

 

4. KONTO I INNE USŁUGI

 

4.1. W celu założenia Konta i zawarcia Umowy, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji Konta. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie lub za pośrednictwem odpowiednich wtyczek serwisów społecznościowych. Następnie Użytkownik postępuje zgodnie z komunikatami Serwisu oraz treścią maila wysyłanego Użytkownikowi w celu aktywacji Konta.

4.2. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie nieodpłatnych Usług na czas nieokreślony, w tym umowa prowadzenia Konta.

4.3. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Usługodawcy.

4.4. Użytkownik (osoba fizyczna) może posiadać jedno Konto w serwisie. Po uprzednim powiadomieniu administracji serwisu, możliwe jest założenie Konta firmy, organizacji, instytucji, zrzeszenia, bądź jakiekogolwiek zarejestrowanego podmiotu związanego z nauką i popularyzacją astronomii.

4.5. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości tych danych. W przypadku późniejszej ich zmiany, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta.

4.6. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę usuwając Konto. 

4.7. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e­mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) lub poprzez zgłoszenie swojego Konta do usunięcia za pomocą funkcjonalności Serwisu „Usuń Konto”. 

4.8. Wypowiedzenie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że Użytkownik zakupił odpłatne Usługi – wówczas wypowiedzenie Umowy następuje ze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego.

4.9. Usługodawca świadczy również Usługę Newslettera. Warunki świadczenia Usługi określa Regulamin Newslettera, dostępny pod tym linkiem astropolis.pl/guidelines/ (pod regulaminem)

 

5. TREŚCI

 

5.1. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie Treści, które:

5.1.1. naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,

5.1.2. są niezgodne z tematyką Serwisu, celami lub założeniami Serwisu,

5.1.3. są niezgodne z tematyką wątku, w którym dana Treść została umieszczona,

5.1.4. zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy,

5.1.5. stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

5.1.6. są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,

5.1.7. naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności,

5.1.8. zawierają treści zniesławiające lub oszczercze,

5.1.9. są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety",

5.1.10. zawierają linki do szkodliwego oprogramowania,

5.1.11. zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

5.1.12. służą celom zarobkowym, handlowym lub mają na celu zbiórkę pieniędzy, chyba że Usługodawca wyraził zgodę na ich publikację,

5.1.13. promują strony internetowe lub usługi, które nie należą ani do Usługodawcy, jak również Treści, które promują inną działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży, chyba że Usługodawca wyraził zgodę na ich publikację.

5.2.  Usługodawca nie sprawuje bieżącej kontroli nad Treściami umieszczanymi przez Użytkowników w Serwisie. W szczególności Usługodawca nie monitoruje informacji zawieranych w Zamówieniach.

5.3. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych w Serwisie Treści lub związanej z nimi działalności Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do takich Treści, wcześniej zawiadamiając Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, o uniemożliwieniu dostępu do Treści i o przyczynie takiego działania.

 

6. FORUM

 

6.1. Forum jest ogólnie dostępne i publiczne. Publikując Treści na Forum, Użytkownik wyraża zgodę na ich odczyt przez osoby trzecie.

6.2. Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany opinii oraz udzielania pomocy i porad innym Użytkownikom.

6.3. Korzystanie z Forum w wersji podstawowej jest bezpłatne.

6.4. Publikować posty i zakładać nowe tematy na Forum może każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie.

6.5. Użytkownicy publikujący na Forum, zobowiązani są przestrzegać następujących zasad:

6.5.1. posty powinny zawierać treści merytorycznie związane z tematem, w którym są publikowane;

6.5.2. tematy powinny być zakładane w odpowiednich działach Forum, a ten sam post nie powinien być umieszczany w więcej niż jednym temacie;

6.5.3. ten sam temat nie powinien być zakładany w więcej niż jednym dziale;

6.5.4. Użytkownik nie powinien publikować swoich postów kolejno pod sobą;

6.5.5. Użytkownik powinien przestrzegać zasad gramatycznych i stylistycznych poprawnej pisowni i jest zobowiązany do ich nienaruszania w sposób rażący;

6.5.6. Użytkownik nie powinien przy pisaniu postów używać kolorowych czcionek lub czcionek w niestandardowych rozmiarach.

6.6. Użytkownik, który opublikował post ma możliwość jego edytowania w okresie 30 minut od pierwszego opublikowania, za wyjątkiem Użytkownika Konta odpłatnego, któremu prawo to przysługuje przez cały okres uiszczania płatności za to Konto.

6.7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się powtarzającego się publikowania postów naruszających prawo lub postanowienia Regulaminu i pomimo wezwania go do zaniechania naruszeń w wyznaczonym 1-dniowym terminie nie zastosuje się do wezwania, Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Forum przez tego Użytkownika, w tym do uniemożliwienia mu publikowania postów oraz do usunięcia jego dotychczasowych postów. O powyższych działaniach Usługodawcy Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy Rejestracji.

6.8. Użytkownik może używać awatara, którym jest obraz widoczny dla innych Użytkowników, wyświetlany pod nazwą danego Użytkownika.

 

7. NARUSZENIE REGULAMINU

 

7.1. Zawinione naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności poprzez działanie przez niego na szkodę Usługodawcy albo innych Użytkowników, może pociągnąć za sobą następujące skutki:

7.1.1. ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę,

7.1.2. blokada dostępu do Konta,

7.1.3. blokada dostępu do Treści,

7.1.4. usunięcie Treści,

7.1.5. usunięcie Konta wraz ze wszystkimi umieszczonymi w jego ramach Treściami oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym,

7.1.6. uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.

7.2. Powyższe ma w szczególności zastosowanie w przypadku otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości albo urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Konta lub Treści.

7.3. Usługodawca o ww. działaniach powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres e­mail podany podczas Rejestracji, podając podstawę takiego działania w celu ustosunkowania się Użytkownika do zdarzenia.

 

8. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 

8.1. Składać Zamówienia mogą Użytkownicy, którzy mają status zarejestrowanego Użytkownika Serwisu. Niezarejestrowany Użytkownik wraz ze złożeniem Zamówienia, zakłada Konto.

8.2. Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów lub Usług do koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik zatwierdza swoje dane osobowe oraz adresowe dostawy w formularzu Zamówienia (jeżeli Zamówienie dotyczy Produktu), a także formę płatności oraz cenę i sposób dostawy (jeżeli Zamówienie dotyczy Produktu). Po skompletowaniu Zamówienia, Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamów i Zapłać”.

8.3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamów i Zapłać” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.

8.4. Po tym momencie, Użytkownik może zmienić Zamówienie dotyczące Produktu, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Produktem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Usługodawcą.

8.5. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Produktów lub Usług, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w Zamówieniu.

8.6. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu w Koncie Użytkownika oraz wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Usługodawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

8.7. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo wskazywany jest w Zamówieniu. W przypadku zakupu Produktu, po Czasie realizacji, Produkt wydawany jest dostawcy. Z kolei chwilą zakończenia Czasu realizacji Zamówienia w przedmiocie Usługi, dochodzi do zawarcia odpłatnej Umowy na czas określony trwania Okresu abonamentowego wskazanego w Zamówieniu. 

8.8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę.

 

9. CENY I PŁATNOŚĆ

 

9.1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.

9.2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy.

9.3. Płatności uiszczane są poprzez przelew bankowy na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia numer rachunku bankowego Usługodawcy.

9.4. Użytkownik zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.5. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, na żądanie Użytkownika. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

9.6. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

10. DOSTAWA

 

10.1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Unii Europejskiej oraz poza granicę Unii Europejskiej po potwierdzeniu takiej możliwości przez Usługodawcę. Dostawa następuje poprzez firmę kurierską. 

10.2. Czas dostawy na terenie Polski wynosi do 5 dni roboczych, zaś na terytorium Unii Europejskiej do 30 dni roboczych.

10.3. Użytkownik ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostawy wskazanym w formularzu Zamówienia. Warunkiem nadania Produktu jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie tj. za Produkt i za dostawę.

10.4. Produkt nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. 

10.5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Użytkownika, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Użytkownikowi z chwilą jej mu wydania.

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SERWIS I USŁUGI

 

11.1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Serwis oraz Usługi.

11.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zawinionego przez Użytkownika:

11.2.1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;

11.2.2. niestosowania się przez Użytkownika do wymogów świadczenia Usług;

11.2.3. udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;

11.2.4. usunięcia Konta;

11.2.5. rozwiązania Umowy przez Usługodawcę;

11.2.6. wad, w szczególności prawnych, Treści;

11.2.7. publikowania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich.

11.3. W zakresie Umów zawieranych między Usługodawcą a Użytkownikami niebędącym Konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody oraz w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.

 

12. ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

12.1. Użytkownik, który zauważy Treści lub Konto o bezprawnym charakterze, w szczególności naruszające prawa własności intelektualnej, a znajdujących się w Serwisie, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę na adres e­mail info@astropolis.pl lub przy użyciu odpowiedniego przycisku Serwisu „Wsparcie > Nowe zgłoszenie”. W razie uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści lub Konta, a wcześniej zawiadomi Użytkownika, który umieścił w Serwisie te Treści lub otworzył Konta, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. Jeżeli bezprawność Treści okaże się uzasadniona, Treść taka zostanie usunięta. 

12.2. Usługodawca w takich wypadkach nie odpowiada względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych Treści lub Konta.

 

13. REKLAMACJE

 

13.1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktów bez wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Z zastrzeżeniem, że przepisy dotyczące rękojmi mogą być w kraju Konsumenta uregulowane odmiennie. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z nimi wobec Konsumentów będących obywatelami danych państw i respektować prawa przyznane im w związku z reklamacją Produktu.

13.2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Użytkownik niebędący Konsumentem oraz Usługodawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

13.3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: info@astropolis.pl. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Produkt powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Produktu).

13.4. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Usługodawca powiadomi Użytkownika w wiadomości wysłanej na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

13.5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@astropolis.pl

 

14. ZWROTY

 

14.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

14.2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

14.3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.

14.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

14.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

14.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14.7. Bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Usługodawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

14.8. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

15. UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY

 

15.1. Z chwilą umieszczenia w ramach Serwisu Treści, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencji do korzystania z takiej Treści. Polami eksploatacji niniejszej licencji jest rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie w kanałach elektronicznych, w szczególności w Serwisie, na stronach internetowych, aplikacjach mobilnych, profilach i kontach w mediach społecznościowych, jak również tworzenie kreacji reklamowych w tych kanałach, w tym w celach marketingowych i promocyjnych Serwisu. 

 

16. DANE OSOBOWE

 

16.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę, który jest administratorem danych osobowych na warunkach wskazanych w Polityce Prywatności, znajdującej się pod tym linkiem:

16.2. Polityka Prywatności określa prawa Użytkowników, kto jest odbiorcą ich danych, czas przetwarzania danych oraz przekazuje wszystkie niezbędne informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

 

17. ZMIANA REGULAMINU

 

17.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawców lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

17.2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Serwisu przez 7 (siedem) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Użytkownik ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

17.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

18.1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.

18.2. Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

18.3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

18.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

18.5. Data wejścia w życie Regulaminu: 06.09.2018. Ostatnia aktualizacja 15.05.2019

 

 

Załącznik do Regulaminu

 

Astrography Sp. z o.o.

ul. Człuchowska 46/8

01-360 Warszawa

NIP 7831753591, KRS 0000662378, REGON 366514586

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY [1]

 

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta],niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów: __________________________________________________________________________________

 

Dodatkowe informacje:

-      data odbioru Produktu _______________________________________________

-      adres konsumenta __________________________________________________ 

-      nr konta bankowego [2] ________________________________________________

 

Data

Podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 


[1] formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

[2] według wyboru konsumenta

 

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

1. DEFINICJE

 

1.1. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez Usługodawcę Użytkownikom informacji o nowych usługach Usługodawcy, o ofertach związanych z tymi usługami, jak również o nowościach pojawiających się w ramach Serwisu lub dotyczących samego Usługodawcy, w postaci listu elektronicznego, przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;

1.2. Serwis - serwisów internetowy, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, znajdujący się pod adresem internetowym: https://astropolis.pl;

1.3. Usługodawca – Astrography Sp. z o.o., ul. Człuchowska 46/8, 01-360 Warszawa, NIP 7831753591, KRS 0000662378, REGON 366514586; kontakt do Usługodawcy info@astropolis.pl.

1.4. Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi Newslettera drogą elektroniczną.

 

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 

2.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2.2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

2.3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia usługę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta lub poprzez checkbox, zaznaczany podczas składania Zamówienia, lub rejestracji Konta w Serwisie, usługę Newslettera.

2.4. Z chwilą aktywowania subskrypcji za pośrednictwem linka wysyłanego na adres e-mail podany w sposób wskazany powyżej, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

2.5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

2.6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

3.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca część niniejszego Regulaminu, dostępna pod tym adresem astropolis.pl/privacy

 

4. REKLAMACJE

 

4.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres

e-mail info@astropolis.pl lub adres siedziby Usługodawcy.

4.2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

4.3. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).

5.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera ze skutkiem natychmiastowym.

5.3. W razie sporu z Usługodawcą, Użytkownik będący konsumentem, uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Usługodawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które prowadzą. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.5. Umowy wynikające z niniejszego Regulaminu, zawierane między Użytkownikiem a Usługodawcą zawierane są w języku polskim i na podstawie prawa polskiego, z zastrzeżeniem, że niniejsze zastrzeżenie nie może skutkować pozbawieniem Użytkownika będącego konsumentem ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Użytkownika.

Link do Polityki Prywatności Astropolis.pl

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.