Skocz do zawartości

Lista najbliższych zjawisk astronomicznych do 2005


Marek Substyk

Rekomendowane odpowiedzi

Lista najbliższych wyjątkowych (i nie tylko) zjawisk astronomicznych do końca 2005 roku (widocznych w Polsce dla 19°E i 52°N w czasie UT).

 

4 marca 2004, opozycja Jowisza (średnica tarczy 44,55” – jasność -2,5 mag.)

 

4 maja 2004 – 20:31, całkowite zaćmienie Księżyca (faza: 1,31) – widoczne od początku fazy całkowitej

 

7 maja 2004, kometa Linear (C/2001 Q4) – osiąga maksymalną jasność +0,9 mag. ! (widoczna wieczorem od momentu osiągnięcia maksymalnej jasności do 10 czerwca kiedy zniknie możliwość obserwacji gołym okiem)

 

15 maja 2004, kometa Linear (C/2001 Q4) na tle gromady otwartej M44 (Praesepe)

 

17 maja 2004 – kometa Linear (C/2002 T7) osiąga maksymalną jasność +0,3 mag ! (niekorzystne położenie komety). Możliwość obserwacji nad ranem w kwietniu (od +4 do +2 mag.) oraz od końca maja (+2,0 mag.) do czerwca kiedy zniknie możliwość obserwacji gołym okiem.

 

21 maja 2004 – dzienne zakrycie i odkrycie Wenus przez tarczę Księżyca

 

25 maja 2004 – 05:41, koniunkcja Marsa z Saturnem (1,6°)

 

8 czerwca 2004 – 08:20, przejście Wenus przed tarczą Słońca – widoczne w całości

 

17 sierpnia 2004, maksymalna elongacja zachodnia Wenus (45,8°)

 

31 sierpnia 2004 – 16:08, koniunkcja Wenus z Saturnem (1,9°)

 

27 września 2004 – 00:18, koniunkcja Marsa z Jowiszem (0°11’ !!!)

 

28 października 2004, kometa Linear (C/2003 K4) osiąga maksymalną jasność +5,1 mag.

 

29 października 2004 – 04:04, całkowite zaćmienie Księżyca (faza: 1,31) – widoczne do końca fazy całkowitej

 

5 listopada 2004 – 02:11, koniunkcja Wenus z Jowiszem (0°33’)

 

5 grudnia 2004 – 22:14, koniunkcja Wenus z Marsem (1,2°)

 

14 stycznia 2005, opozycja Saturna (średnica tarczy 20,58” – jasność -0,3 mag.)

 

4 lutego 2005 - 04:05 – 04:56, zakrycie i odkrycie Antaresa (alpha Scorpii +1,1 mag.) przez Księżyc

 

3 kwietnia 2005, opozycja Jowisza (średnica tarczy 44,24” – jasność -2,4 mag.)

 

26 kwietnia 2005 - 21:11 – 22:13, zakrycie i odkrycie Antaresa (alpha Scorpii +1,1 mag.) przez Księżyc

 

26 czerwca 2005 – 03:00, koniunkcja Wenus z Saturnem (1,3°)

 

2 września 2005 – 00:32, koniunkcja Wenus z Jowiszem (1,2°)

 

3 października 2005 – obrączkowe zaćmienie Słońca – widoczne u nas jako częściowe najlepiej w południowo-zachodniej Polsce w fazie (0,519). Faza minimalna w północno-wschodniej Polsce (0,360). Dla centrum (19°E i 52°N) zaćmienie rozpocznie się o 08:10 i zakończy się o 10:31 z fazą maksymalną o 09:19 – 0,448

 

3 listopada 2005, maksymalna elongacja wschodnia Wenus (47,1°)

 

7 listopada 2005, opozycja Marsa (średnica tarczy 19,91” – jasność -2,3 mag.)

 

opracowanie: Marek Substyk, AstroCD

 

Gdybym o czymś ważnym zapomniał dajcie znać :roll:

 

Kalendarzyk astronomiczny również na stronie AstroCD, http://www.astrocd.astronomia.pl/kalendarz.htm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W związku z takimi pytaniami wstawiam też skróconą formę słowiczka astronomicznego, który ułatwi początkującym zrozumienie danych podanych w kalendarzu.

 

APHELIUM - punkt orbity okołosłonecznej obiektu (planety, komety itp.), w którym najbardziej oddala się on od Słońca (patrz też: PERYHELIUM).

 

APOGEUM - punkt orbity okołoziemskiej obiektu (Księżyca, sztucznego satelity), w którym najbardziej oddala się on od Ziemi (patrz też: PERYGEUM).

 

DATA JULIAŃSKA (dzień juliański, JD) - ciągła rachuba dni, polegająca na zliczaniu dni począwszy od umownej daty: 1 stycznia 4713 r. p.n.e. godz. 12.00 czasu uniwersalnego. Niekiedy stosuje się zmodyfikowaną datę juliańską (MJD) pomniejszoną o 2400000,5 dni. Np. dacie 1 stycznia 2003 r. godz. 0.00 UT odpowiada JD 2452972,5 lub MJD 52972.

 

EFEMERYDY - podawane w rocznikach i kalendarzach astronomicznych, wyliczone dane dotyczące przebiegu przyszłego zjawiska astronomicznego, np. przewidywane położenia planet, momenty zaćmień.

 

EKLIPTYKA - linia przecięcia sfery niebieskiej przez płaszczyznę orbity ziemskiej, wzdłuż której obserwuje się pozorny ruch Słońca, będący odbiciem rocznego ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca. Obserwowana prędkość pozornego ruchu Słońca po ekliptyce jest zmienna: największa na początku stycznia (Ziemia w peryhelium), zaś najmniejsza na początku lipca (Ziemia w aphelium). Przyczyną jest eliptyczny kształt orbity ziemskiej i wynikająca stąd niejednostajność rzeczywistego ruchu orbitalnego Ziemi. Ekliptykę dzieli się na 12 równych odcinków, po 30° każdy, zwanych znakami Zodiaku, jednak w naszych czasach ekliptyka przechodzi przez 13 gwiazdozbiorów. Planety i Księżyc

poruszają się na sferze w pobliżu ekliptyki.

 

ELONGACJA - różnica długości ekliptycznych obiektu (planety, planetoidy, komety) i Słońca. Maksymalna elongacja planet dolnych jest ograniczona do około 29° dla Merkurego i około 48° dla Wenus. Elongacja pozostałych planet (górnych) może przybierać wszystkie wartości pomiedzy 0° a 180°.

 

FAZA KSIĘŻYCA - pozycja Księżyca względem Ziemi i Słońca skutkująca określonym kształtem widocznej części jego tarczy. W ciągu każdego obiegu Księżyca wokół Ziemi wyróżnia się cztery fazy: nów - gdy zwrócony do nas nieoświetloną stroną znajduje się pomiędzy Ziemią i Słońcem (koniunkcja), pierwsza kwadra – gdy oświetlona jest prawa połowa tarczy, pełnia - gdy znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce a zwrócona do nas strona tarczy jest w całości oświetlona (opozycja) i ostatnia kwadra, gdy oświetlona jest lewa połowa tarczy. Fazy wykazują również oglądane z Ziemi planety, zwłaszcza Merkury i Wenus.

 

JASNOŚĆ - natężenie oświetlenia promieniowaniem pochodzącym od danego obiektu astronomicznego. Jasność gwiazd wyraża się zwykle w logarytmicznej skali wielkości gwiazdowych (magnitudo): m = -2,5 log L - 14,05, gdzie L jest natężeniem oświetlenia od obiektu o wielkości gwiazdowej m, wyrażonym w luksach. Stała 14,05 została dobrana tak, aby obliczona wielkość gwiazdowa odpowiadała skali wielkości gwiazdowych Ptolemeusza.

 

KONIUNKCJA (złączenie) - konfiguracja 2 ciał niebieskich, w której mają one jednakową długość ekliptyczną. Niekiedy rozpatruje się również jednakową rektascensję obiektów (koniunkcja w rektascensji) lub najmniejsze kątowe zbliżenie obiektów na sferze niebieskiej (koniunkcja prawdziwa - podawane w tym kalendarzu). Momenty i odległości wzajemnych koniunkcji odległych obiektów (planety, planetoidy) zależą w znikomym stopniu od położenia obserwatora na Ziemi, koniunkcje Księżyca z tymi obiektami mogą bardzo różnić się w zależności od miejsca obserwacji (w kalendarzu podawane są dla centrum Polski). Koniunkcje obiektów ze Słońcem wiążą się z okresem niemożności ich obserwacji. Planety wewnętrzne (Merkury i Wenus) mogą wykazywać koniunkcje górne, gdy znajdują się na swej orbicie poza Słońcem lub koniunkcje dolne, gdy znajdują się pomiędzy Ziemią i Słońcem Koniunkcje planet zewnętrznych ze Słońcem zachodzą wyłącznie wtedy, gdy znajdują się one poza Słońcem.

 

MAGNITUDO (wielkość gwiazdowa, mag) - miara absolutnej i obserwowanej wielkości gwiazdowej oparta na wprowadzonym w przez Klaudiusza Ptolemeusza (II w. n.e.) podziale gwiazd widocznych gołym okiem na 6 grup jasności. Ponieważ gwiazdy pierwszej wielkości są w skali Ptolemeusza w przybliżeniu 100 razy jaśniejsze od gwiazd szóstej wielkości, różnicy o 1 magnitudo odpowiada stosunek jasności 2,512.

 

OPOZYCJA (przeciwstawienie) - konfiguracja 2 ciał niebieskich, w której ich długość ekliptyczna różni się o 180°. Szczególne znaczenie mają opozycje ciał Układu Słonecznego (planet, planetoid) ze Słońcem, bowiem osiągają one wtedy największe zbliżenia z Ziemią i są widoczne przez całą noc. Planety wewnętrzne nie wykazują opozycji.

 

PERYHELIUM - punkt orbity okołosłonecznej obiektu (planety, komety itp.), w którym najbardziej zbliża się on do Słońca.

 

PERYGEUM - punkt orbity okołoziemskiej obiektu (Księżyca, sztucznego satelity), w którym najbardziej zbliża się on do Ziemi.

 

WIELKOŚĆ GWIAZDOWA OBSERWOWANA, m - wielkosć gwiazdowa obiektu astronomicznego, wyrażana w magnitudo (mag), zależna nie tylko od mocy promieniowania obiektu, ale też od jego odległości, właściwości optycznych ośrodka pomiędzy obiektem a obserwatorem i od charakterystyki czułości barwnej odbiornika (oko, fotometr itp.). Wielkość gwiazdowa w całym zakresie długości fal promieniowania danego obiektu (mierzona spoza atmosfery Ziemi) nosi nazwę wielkości gwiazdowej bolometrycznej, zaś w zakresie odpowiadającym czułości oka ludzkiego nazywa się wielkością gwiazdową wizualną lub widomą. Obserwowana wielkość gwiazdowa najjaśniejszego obiektu, czyli Słońca wynosi -26,8 mag, zaś najsłabszych obiektów dostrzegalnych przez kosmiczny teleskop Hubble'a około +28 mag.

 

WSPÓŁRZĘDNE ASTRONOMICZNE - współrzędne sferyczne, pary kątów służące do opisania kierunku do ciał niebieskich, czyli ich położenia na sferze niebieskiej. W zależności od wyboru koła podstawowego (horyzont, równik, ekliptyka), równik galaktyczny) wyróżniamy współrzędne horyzontalne, współrzędne równikowe, współrzędne ekliptyczne, współrzędne galaktyczne, o zróżnicowanym zastosowaniu; zdefiniowania wymaga też początek układu, którym może być miejsce obserwacji, środek Ziemi lub Słońca i tp.

 

WSPÓŁRZĘDNE HORYZONTALNE, azymut i wysokość - układ współrzędnych astronomicznych związany z horyzontem jako kołem podstawowym; azymut (A) mierzy się w jednostkach kąta wzdłuż horyzontu, od punktu południa S w kierunku zachodnim, od 0° do 360°; wysokość (h), mierzy się w jednostkach kąta od płaszczyzny horyzontu, od 0° do +90° ku zenitowi i od 0° do -90° ku nadirowi. Układ stosowany do opisu chwilowych położeń ciał niebieskich na sferze; obydwie współrzędne ulegają ciągłej zmianie wraz z obrotem Ziemi.

 

ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA - całkowite lub częściowe zasłonięcie bezpośredniego dostępu światła słonecznego do Księżyca przez Ziemię, przejście Księżyca przez cień lub półcień Ziemi, powodujące zmniejszenie blasku Księżyca. Zaćmienia Księżyca są widoczne na całej półkuli Ziemi, z której widoczny jest Księżyc. Zaćmienie może zastąpić podczas pełni Księżyca przypadającej w pobliżu któregoś z węzłów jego orbity. Nawet podczas całkowitego zaćmienia Księżyca jego tarcza jest słabo oświetlona przez promienie słoneczne rozproszone w ziemskiej atmosferze, nadające mu brunatnoczerwony blask.

 

ZAĆMIENIE SŁOŃCA - zasłonięcie przez Księżyc części lub całej tarczy Słońca, przejście Księżyca pomiędzy Ziemią a Słońcem. Zaćmienia Słońca są widoczne na ograniczonym obszarze. Zaćmienie częściowe zachodzi w przypadku przesłonięcia przez Księżyc fragmentu tarczy słonecznej, jest jednak także początkowym i końcowym etapem każdego zaćmienia całkowitego oraz obserwowane na obszarach sąsiadujących z rejonem widoczności całkowitego zaćmienia. Zaćmienie może nastąpić podczas nowiu Księżyca przypadającego w pobliżu któregoś z węzłów jego orbity. W zależności od stosunku kątowych średnic Księżyca i Słońca może nastąpić zaćmienie całkowite lub obrączkowe - gdy rozmiary kątowe Księżyca są za małe aby zasłonić cała tarczę Słońca.

 

ZAKRYCIE (okultacja) - przesłonięcie gwiazdy lub planety przez Księzyc lub inną planetę; zaćmienie Słońca to de facto zakrycie Słońca przez Księżyc.

 

ZNAKI ZODIAKU - 12 jednakowych odcinków, na jakie umownie dzieli się ekliptykę, każdy o długości 30°. Nazwane przed około 3000 lat zgodnie z 12 gwiazdozbiorami, przez które przebiegały, kolejno od punktu równonocy wiosennej: znak Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb. Wskutek precesji osi ziemskiej znaki zodiaku przesunęły się do dziś o 1 konstelację i np. znak Barana leży prawie w całości w granicach gwiazdozbioru Ryb, znak Byka w gwiazdozbiorze Barana itd., zaś w obrębie znaku Strzelca znalazł się trzynasty gwiazdozbiór zodiaku - Wężownik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marku, kolejny dobry pomysl do dzialu obserwacji. Wrzuc to jako nowy post "Slownik obserwacyjny" (lub cos w tym atylu), ja nastepnie go przykleje do gory i niech wisi dla poczatkujacych, zeby mogli cos z tego zrozumiec. Slownik bedzie mozna rozbudowywac.

 

Jak juz dasz tego posta, to te czesc usune. OK?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...

Witam!

 

Ogromne dzięki za opublikowanie tego "rozkładu jazdy". Nie sądzicie, że warto byłoby to upchnąć w jakis osobny dział w stylu "kalendarz astronomiczny" lub "najbliższe wydarzenia astronomiczne"?

Poza tym moje uznanie dla tego Forum i jego organizacji. Jako egalitaryście b. mi sie podoba, że nie ma tu żadnych głupawych gwiazdek przy nazwiskach, przyznawanych w administratorom tylko znany sposób. Wszak wobec gwiazd wszyscy jesteśmy pyłem.... :)

 

Pozdrawiam!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...

> Gdybym o czymś ważnym zapomniał dajcie znać

 

28 października, zobaczymy zaćmienie Księżyca. O 2:10 zacznie się faza półcieniowa, o 3:15 - cieniowa. Od 4:25 do 5:45 potrwa faza całkowita. O 6:50 Księżyc wyjdzie z cienia, a o 8:00 - z półcienia (będzie już wtedy pod horyzontem).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To tak dla uzupełnienia roboty Marka dodam coś od sieie dla miłośników zakryć asteroidalnych i bardziej zaawansowanych astronomów amatorów.

Pokazywałem to już na forum ale nie zaszkodzi (chyba?) pokazać to jeszcze raz - http://www.astromax.astrowww.pl/ASTER_2005_DOC.doc

 

Zachęcam wszystkich do obserwacji!

 

Paweł Maksym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Prawie sie zesikalem ze smiechu! Ty polujesz na takie rzeczy? A o ironii slyszales?

 

O ironi słyszałem i przepraszam ale nie mogłem się po prostu powstrzymać z wydźwięku tej mądrości słownikowej, wybacz koeldze :oops: :opanie:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Oskar - to nie takie proste - ja myślę, że mnie akurat prześladuje fatum, bo już dwa razy się wybierałem na zlocik i duSZa blada...dlatego urlop uratowałby mi moją koncepcję zlotową na 100%...poza tym pewnie sister zrzuci mi tormado na wakacje w postaci 3,5 letniego diabła...jak mówi reklama pewnego bąblastego napoju : "nie ważne"...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.